SLU-nyhet

Samspel mellan svartmunnad smörbult och abborre, gädda, torsk och lax har undersökts

Publicerad: 07 november 2023
Foto på Svartmunnad smörbult

Den invasiva svartmunnade smörbulten har gjort sig hemmastadd i många av Östersjöns kustområden. Nu kommer en doktorsavhandling från SLU om denna nykomlings levnadssätt och samspel med inhemska fiskarter. Den visar bland annat att flera rovfiskars födoval förändras när det finns gott om svartmunnad smörbult.

Under det senaste århundradet har Östersjön förändrats i grunden av människan, som bland annat har fört in ett stort antal invasiva arter. Svartmunnad smörbult är en av de mest spridda invasiva fiskarterna på norra halvklotet och har funnits i Östersjön sedan 1990.

Det forskas allt mer om den svartmunnade smörbulten i Östersjön. Isa Wallin Kihlberg har i sitt doktorsarbete vid SLU undersökt faktorer som kan ha påverkat svartmunnad smörbults etablering i Östersjön. Hon har också undersökt hur arten, som bytesfisk och rovfisk, påverkar Östersjöns ekosystem samt möjliga följder av en spridning till sötvatten runt Östersjön.

Svartmunnad smörbult visade sig dela fler egenskaper med andra arter som lever i grunda, varma och skyddade områden – där svartmunnad smörbult trivs bäst – än med arter som framförallt lever i kallare, djupare områden. Det kan tyda på att arten konkurrerar om föda eller revir med inhemska arter såsom abborre, spigg och olika karpfiskar.

Något som skiljer svartmunnad smörbult från de flesta inhemska fiskarterna i kustnära delar av Östersjön är att den hävdar revir och sköter om äggen medan dessa utvecklas. Detta kan ha gett arten en konkurrensfördel som har gjort det lättare för den att etablera sig.

Den största delen av födan för svartmunnad smörbult utgörs av ryggradslösa djur – i södra Östersjön främst blåmusslor, och i norra främst tusensnäckor. DNA-analyser av maginnehåll visade dock att svartmunnad smörbult också äter fisk, troligen mest ägg och yngel.

– Mest åt den små, icke-kommersiella arter som spigg och andra smörbultar, men jag fann också rester av större rovfiskar, bland annat torsk i mindre mängder. Det skulle kunna innebära att svartmunnad smörbult är rovfisk på stora inhemska rovfiskarter, säger Isa Wallin Kihlberg.

Samtidigt visade det sig att den svartmunnade smörbulten själv är ett byte för abborre, gädda och torsk. Födans sammansättning, hos både svartmunnad smörbult och dess predatorer, påverkades av mängden svartmunnad smörbult i miljön; när det fanns gott om svartmunnad smörbult åt denna art mer fisk generellt, medan rovfiskarna ersatte andra byten med svartmunnad smörbult.

Svartmunnad smörbult håller långsamt på att sprida sig till vattendrag runt södra Östersjön, och  det finns en oro för vilka följder denna expansion kan få. Därför gjorde Isa Wallin Kihlberg också en undersökning av samspelet mellan svartmunnad smörbult och lekande lax i ett forskningsakvarium. Där visade det sig att laxarna i lekparen höll sig närmare varandra vid högre tätheter av svartmunnad smörbult, vilket kan tolkas som ett skyddsbeteende, och laxleken fördröjdes också i närvaro av svartmunnad smörbult.

Isa Wallin Kihlbergs slutsats är att den svartmunnade smörbulten i dess olika ekologiska roller troligen kommer att ha långtgående följder både för Östersjöns känsliga ekosystem och för dess omkringliggande vattendrag.

– För att minska de negativa effekterna rekommenderar jag att man vidtar förvaltningsåtgärder för att hålla ner tätheterna av svartmunnad smörbult och förhindra spridning till sötvatten. Det kan till exempel handla om att stärka bestånden av inhemska kustnära rovfiskar, att utveckla ett fiske på svartmunnad smörbult och att ta fram ett system för tidig upptäckt och utrotning av svartmunnad smörbult i rinnande vatten runt Östersjön, avslutar Isa Wallin Kihlberg.

------------------------------------------------

Isa Wallin Kihlberg, institutionen för akvatiska resurser, försvarar sin doktorsavhandling, Causes and consequences of the round goby invasion in the Baltic Sea and beyond, den 9 november 2023 vid SLU i Uppsala.

Mer om disputationen och länk till avhandlingen (pdf)
https://www.slu.se/ew-kalender/2023/11/disp-isa-wallin-kihlberg/

Mer information

Isa Wallin Kihlberg, doktorand
Institutionen för akvatiska resurser; Kustlaboratoriet
Sveriges lantbruksuniversitet, Öregrund
010-478 41 62, isa.wallin@slu.se
https://www.slu.se/cv/isa-wallin/

Webbsida med mer information om svartmunnad smörbult

Pressbild

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om denna nyhet. Klicka för högupplöst bild. Fotograf ska anges.)

Foto på Isa Wallin Kihlberg. Fotograf: Isa Wallin Kihlberg


Kontaktinformation