SLU-nyhet

Konsekvensanalys av miljöaspekterna i de nordiska näringsrekommendationerna

Publicerad: 01 mars 2024
En maträtt med vita fiskfiléer på en bädd av gula och orange rotsaker med några kvistar dill. Foto.

Forskare vid SLU och forskningsprogrammet Mistra Food Futures har analyserat vilka konsekvenser det kan få att de nya nordiska näringsrekommendationerna även tar hänsyn till miljöaspekter. Analysen ligger till grund för en rapport från Livsmedelsverket som nu går ut på remiss. Forskarnas arbete och analyser presenteras också som en självständig rapport från Mistra Food Futures.

I samband med att de nya nordiska näringsrekommendationerna (NNR) presenterades i juni 2023 fick Livsmedelsverket i uppdrag av regeringen att uppdatera de svenska kostråden, men också att beskriva vilka konsekvenser det kan få att även miljöhänsyn har vägts in i NNR2023.

För att göra en sådan konsekvensanalys gav Livsmedelsverket i uppdrag till SLU och forskningsprogrammet Mistra Food Futures att utifrån olika scenarier belysa möjliga konsekvenser för svensk livsmedelsproduktion samt olika miljöaspekter, bland annat växthusgasutsläpp och biologisk mångfald.

Livsmedelsverkets bedömning, utifrån modellstudierna från SLU och Mistra Food Futures, är att integreringen av miljö och klimat i NNR inte väntas få någon större påverkan på svensk livsmedelsproduktion eller miljön. En central anledning är att de rekommendationer i NNR som baseras på både miljö- och hälsoeffekter i de allra flesta fall ligger nära det som rekommenderas baserat enbart på hälsoeffekter, skriver skriver Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket konstaterar också för de flesta livsmedelsgrupper är det ingen eller mycket liten skillnad mellan det NNR rekommenderar av hälsoskäl och det som rekommenderas när även miljöskäl vägs in. Den grupp där det finns en viss skillnad är rött kött, där rekommendationen av hälsoskäl är högst 350 gram rött kött per vecka, medan den miljöbaserade rekommendationen är att konsumtionen bör vara lägre än så.

Rapporten från Mistra Food Futures har publicerats som ett självständigt vetenskapligt underlag (rapport #21 i serien Mistra Food Futures Reports), medan Livsmedelsverket sammanfattar analysen i en egen rapport med slutsatser. Rapporten från Livsmedelsverket går nu ut på en remiss som är öppen till och med den 20 mars.

Deluppdraget till regeringen ska redovisas senast den 30 april. Parallellt med detta fortsätter Livsmedelsverket arbetet med att uppdatera de nationella kostråden under 2024. I det uppdraget ingår också att beakta ett kostmönster som ”främjar en stärkt försörjningsförmåga av livsmedel i kris och krig samt bidrar till livsmedelsstrategins mål om en ökad livsmedelsproduktion”.

Länkar

Pressmeddelande från Livsmedelsverket (28 feb 2024): Konsekvensanalys av miljöaspekterna i nordiska näringsrekommendationer på remiss 

Remissversion från Livsmedelsverket: Beskrivning av möjliga konsekvenser för svensk produktion och miljö av att miljöaspekter integrerats i Nordiska näringsrekommendationer 2023

Nyhet från Mistra Food Futures: Konsekvensanalys av miljöaspekter i nordiska näringsrekommendationer

Mistra Food Futures Report #21: Introducing environmental considerations to the Nordic Nutrition Recommendations 2023 – Impacts on production and the environment

Regeringsuppdraget till Livsmedelsverket (juni 2023)


Kontaktinformation