SLU-nyhet

Utredning lyfter SLU Skogsskadecentrum som koordinator

Publicerad: 20 maj 2024
Alm med kala grenar. Foto.

Almen är akut hotad i Sverige och riskerar att försvinna helt om inget görs. Landsbygdsminister Peter Kullgren fick nyligen ta emot ett yttrande från utredningen om skogsträdsförädling för ökad motståndskraft som lyfter SLU Skogsskadecentrum som en betydelsefull aktör i kampen mot både almsjuka och askskottsjuka.

Almsjuka och askskottsjuka orsakas av två införda invasiva svampar som under de senaste 30 åren har härjat i Sverige och dödat många träd. Sjukdomen drabbar inte bara träden utan får även konsekvenser för de arter som är direkt beroende av antingen alm eller ask, eller båda för deras livsmiljö.

Utredningen om skogsträdsförädling för ökad motståndskraft har nu tagit fram förslag på åtgärder för att lösa situationen och rädda både alm och ask. I förslaget föreslår utredningen bland annat växtförädling, fortsatt bekämpning och riktad forskning som åtgärder för att lyckas på lång sikt.

Den forskning som efterfrågas ska bland annat öka förståelsen för svamparnas livscykler och infektionsförlopp samt forskning för att identifiera gener för resistens och kartläggning av arvsmassa. Ett parallellt arbete betonas för att lyckas långsiktigt och här lyfter utredningen SLU Skogsskadecentrum som en potentiell aktör att koordinera forskning och säkerställa samverkan med förädlingsarbetet.

‒ Det är mycket glädjande att regeringen och dess utredare uppmärksammar hotet mot två av Sveriges betydelsefulla ädellövträd. De föreslår kraftfulla och genomtänkta åtgärder med betydande satsningar på forskning för att stödja förädling och implementering av resistenta plantmaterial. Jag ser fram emot att börja arbeta med detta angelägna problem så snart som möjligt och hoppas att regeringen kommer finansiera förslaget fullt ut, säger Åke Olson forskare och biträdande föreståndare för SLU Skogsskadecentrum.

‒ Den föreslagna lösningen att investera i åtgärder för att rädda ask och alm är en betydande milstolpe i vår strävan att säkerställa att dessa ikoniska träd inte utplånas från vårt landskap och blir till sägner, säger Michelle Cleary, universitetslektor i skogspatologi vid SLU och samordnare för Rädda asken.

Både ask och alm har stor betydelse för biologisk mångfald. Många organismer som är knutna till någon av trädarterna är nu allvarligt hotade som ett resultat av den minskande ask- och almpopulationen.

‒ Målmedvetna forskningsinvesteringar för att öka vår kunskap om trädens resistens, för att hitta operativa förädlingsaktiviteter som kan ge genetiskt förbättrat återbeskogningsmaterial och initiativ för att utveckla silvikala strategier för skogsåterställning är avgörande för att säkerställa att ask och alm har en framtid i svenska skogar, städer och landskap, säger Michelle Cleary.


Kontaktinformation