Odlingssystem

Senast ändrad: 10 mars 2023
Två personer undersöker jord på ett odlingsfält. En tredje person tittar på när de jobbar.

Växtföljdsförsök ger värdefull information om odlingssystemets effektivitet ur olika aspekter. Data från försöken – många har funnits sedan 1960-talet - kan även användas för andra typer av studier t.ex för att simulera hur förändringar av klimat eller odlingsåtgärder påverkar avkastningen.

Växtföljder med olika driftsinriktningar (R4-0002)

Förfruktens betydelse i olika odlingssystem

Försöket som lades ut på Borgeby Gård i Skåne år 1961 består av tre 8-åriga växtföljder och har det statistiska upplägget "split-plot" med två upprepningar. Varje år i växtföljden finns representerat. I försöket jämförs växtföljder med vall (två respektive ettårig) och utan vall och vad som händer om växtresterna plöjs, bränns, avlägsnas eller ligger kvar i fält.

Försöket har bland annat visat att skörden påverkas mer av den föregående grödan (förfrukten) än av växtföljden.

Information om förfruktens betydelse i olika odlingssystem i databasen Nordic Field Trial System (NFTS).

Höst- eller vårgrödor i ett varmare klimat? (R4-0009)

Försöket, ett blockförsök med fyra upprepningar, etablerades år 2010 på Säby i Uppland och består av tolv 6-åriga växtföljder. Växtföljderna är höstvete och majs i monokulturer, höstvete/majs med avbrottsgröda samt en uthållighetsväxtföljd och ett led med permanent vall. Alla år i växtföljden finns inte representerat men förutom i monokulturleden finns höstvete/majs representerat varje år i något av leden där de odlas med avbrottsgröda. I växtföljder med monokulturer av höstvete/majs och i höstvete/majs med avbrottsgröda tillämpas vändande och icke vändande bearbetning.

Information om försöket Höst eller vårgrödor i ett varmare klimat i databasen Nordic Field Trial System (NFTS). 

Monokulturförsök med vårstråsäd (R4-0906)

Monokulturens effekter på mark och gröda

Försöket med sju 6-åriga växtföljder lades ut på Säby i Uppland år 1967. Det statistiska upplägget är split-split-plot med två upprepningar och varje år i växtföljden finns representerat. Sex av de sju växtföljderna är monokulturer av vårgrödorna vete, havre och korn.

Fram till och med år 2011 hade försöket fyra kvävenivåer och i monokulturerna brukades halmen ned eller brändes.

Information om försöket Monokulturens effekter på mark och gröda  i databasen Nordic Field Trial System (NFTS).

Växtföljder med eller utan vall (R4-1103)

Effekter av gräs- gräs/klövervall

Mellan åren 1965-1969 etablerades detta försök på Lanna i Västergötland, på Stenstugu på Gotland och på Säby i Uppland. Försöken består av tre 6-åriga växtföljder och har det statistiska upplägget split-split-plot på Lanna och Säby och split-strip-plot på Stenstugu. Varje år i växtföljden finns representerat men inga replikat för gröda i växtföljd. Försöket har fyra kvävenivåer.

För mer information: Se länk till försöken i databasen Nordic Field Trial System (NFTS) nedan:

Relaterade sidor: