Hälta eller lateralitet: när spelar asymmetri roll?

Senast ändrad: 06 april 2022

Att djur börjar halta är det tydligaste symtomet på ortopedisk smärta som djur inte kan verbalisera. Asymmetrier i den vertikala rörelsen, dvs lateralitet, av olika kroppssegment är ett bra mått på hälta. Men är ett asymmetriskt rörelsemönster alltid orsakat av smärta eller kan det ibland istället vara en naturlig lateralitet?

Med objektiv teknik har vi visat att en överraskande stor andel av ridhästar, 73 %, som bedömdes som friska av sina ägare hade ett oregelbundet rörelsemönster. Inom veterinärmedicinen har hälta varit synonymt med patologi. Vår studie väckte frågan om ett asymmetriskt rörelsemönster alltid är orsakat av smärta – vilket i sig vore ett enormt djurvälfärdsproblem - eller om det kan vara en naturlig lateralitet?

För att titta närmare på asymmetrier har vi initierat en studie där unga hästar ska följas under två års tid för att se när asymmetrierna utvecklas, hur de förändras över tid samt om de är ett tidigt symtom på ortopedisk sjukdom. Vid rekryteringen av de första 50 unghästarna till studien visade det sig även här att 73 % av hästarna rörde sig asymmetriskt. Då det förekommer utvecklingsrubbningar som ger upphov till ledinflammationer hos unga hästar vet vi inte om asymmetrierna, trots att hästarna inte tränats, kan vara orsakade av smärta och ortopedisk sjukdom eller om det kan vara en medfödd lateralitet. Vi saknar idag därför en mycket viktig pusselbit - hästens utveckling under de första åren innan de börjar tränas - för att vi ska förstå sambandet mellan rörelseasymmetrier, lateralitet och hälta.

Med det här projektet vill vi använda sensorbaserad teknik för att studera förekomsten av rörelseasymmetrier och lateralitet hos föl samt kopplingen dem emellan. Vi kommer även förlänga den befintliga longitudinella studien av unga ridhästar med ett år samt även beskriva utvecklingen av en eventuell lateralitet. Om hästar kan ha en lindrig asymmetri som inte förändras över tid med olika typer av träning kan det indikera att det mer rör sig om en naturlig variation än en hälta. Vi kommer därmed att lära oss om ett oregelbundet rörelsemönster alltid är kopplat till smärta eller om ett djur kan ha ett medfött naturligt avvikande rörelsemönster utan att de har ont.

Då symmetrin i hästens rörelsemönster är avgörande för veterinärens bedömning vid besiktning av hästar inför tävling, försäljning samt vid utredning och behandling av hästar med ortopediska problem är frågan om det kan vara en naturlig variation mycket kritisk att besvara. Annars finns en risk att även friska hästar utreds och behandlas för misstänkta ortopediska lidanden som i vissa fall kan leda till avlivning. Detta forskningsprojekt har även en stor potential att bidra till en bättre välfärd för andra djur då vi får en grundläggande förståelse för den biologiska variationen av symmetrin i rörelsemönstret.


Kontaktinformation

Marie Rhodin
Forskare, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi samt Avdelningen för hippologi
Telefon: 018-672194
E-post: marie.rhodin@slu.se