Hjärt-kärlsjukdom hos katt

Senast ändrad: 05 februari 2024
Vit katt bakom galler. Foto

Olika typer av hjärtsjukdom och komplikationer till dessa är några av de vanligaste dödsorsakerna hos katt. Hos katt, likväl som hos andra däggdjursarter, förekommer medfödda hjärtfel, men de omfattar bara cirka 10% av fallen av hjärtsjukdomar hos katt. Olika typer av hjärtmuskelsjukdomar, kardiomyopati, är däremot betydligt vanligt förekommande.

Dessa kallas efter hur de yttrar sig hos katten, d.v.s. hypertrofisk (hjärtmuskelförtjockning), dilaterad (hjärtmuskelsvaghet), och restriktiv (d.v.s. att hjärtmuskeln blir stel). Oavsett typ av kardiomyopati så kan sjukdomen leda till plötslig hjärtdöd, eller utveckling av tecken på hjärtsvikt (andnöd, svimningar och trötthet), eller blodproppar (tromber) som ofta sätter sig i artärerna i bakbenen med akut insättande förlamning och kraftig smärta som följd. Dilaterad kardiomyopati hos katt är numera ovanligt sedan det visade sig att denna är utfodringsbetingad och orsakad av brist i fodret på aminosyran taurin. Hypertrofisk och restriktiv kardiomyopati anses idag vara till största delen genetisk betingad och nedärvs som autosomala dominanta anlag. Hos människa är mer än 1400 olika typer av mutationer av gener som kodar för olika proteiner som ingår i den minsta kontraktila enheten, sarcomeren, kända att ge upphov till hypertrofisk kardiomyopati. 

Få andra sjukdomsgener är mer spridda hos människa. Hos katt förekommer sjukdomen hos alla raser, men endast två mutationer har beskrivits som orsak till sjukdomen: en hos Maine Coon och en annan hos Ragdollkatter. På grund av att sjukdomen har en genetisk bakgrund, och att den utgör ett hälsoproblem, så utförs idag avelsscreening i de flesta raserna med hjälp av ultraljudsundersökningar. Världens idag mest omfattande hälsoprogram för kardiomyopati hos katt är det som bedrivs av PawPeds i samarbete med SLU.

Katter från många olika raser, länder och världsdelar screenas inom ramen för detta program och databasen för detta program omfattar idag resultat från >25000 katter. Med hjälp av denna databas är det idag förhållandevis lätt att identifiera och hitta katter drabbade av kardiomyopati, respektive äldre friska katter. Flera olika projekt är därför initierade för att karakterisera hypertrofisk och restriktiv kardiomyopati hos olika kattraser, samt att undersöka den genetiska bakgrunden.

Vidare pågår det ett omfattande arbete att utifrån de många ultraljudsundersökningarna upprätta mer exakta referensintervall för olika kardiella mått. Kliniska läkemedelsprövningar utförda för att studera olika läkemedels effekt på livskvalitet och överlevnad har även utförts i samarbete med andra utbildningsanstalter och läkemedelsföretag.


Kontaktinformation

Jens Häggström, professor
I
nstitutionen för kliniska vetenskaper, SLU
jens.haggstrom@slu.se, 018-67 21 24

Ingrid Ljungvall, Universitetslektor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU                                                      
ingrid.ljungvall@slu.se, 018-67 13 38

 

Katja Höglund, Universitetslektor
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för anatomi och fysiologi  
katja.hoglund@slu.se, 018-67 21 18

Åsa Ohlsson, forskare
Institutionen för husdjurens biovetenskaper, SLU
asa.ohlsson@slu.se, 018-671352.