Ekonomiska effekter av förbättrad djurvälfärd vid slakt av nötboskap och gris

Senast ändrad: 26 januari 2024

Djurvälfärd vid slakt har fått ökad uppmärksamhet i Sverige det senaste året och är en angelägen fråga för såväl konsumenter, allmänhet och slakteriföretag. Dålig djurvälfärd vid slakt har en negativ extern effekt på de ekonomiska resultaten i slaktindustrin men påverkar även köttkvalitet och konsumentförtroende. Dock saknas det tillräcklig forskning för att kunna påvisa om det finns ekonomiska effekter av förbättrad djurvälfärd vid slakt. Det här projektet är tvärvetenskapligt och inkluderar både husdjursvetenskap och ekonomisk vetenskap.

Om djuren är stressade innan slakt påverkas både kött och slaktkroppskvaliteten, vilket leder till ökade kostnader för slakterierna. Om slakterierna är utformade och byggda på ett suboptimalt sätt leder det till ett sämre arbetsflöde, försämrat djurflöde under slaktprocessen samt minskad produktionseffektivitet för slakteriet. Även om det verkar som att relationen mellan suboptimal hantering av djuren, djurvälfärd, produktionseffektivitet och det ekonomiska resultatet är uppenbar saknas det forskning på området. Därför syftar det här projektet till att undersöka om ekonomiska incitament kan motivera slakterierna att förbättra djurvälfärden. Resultaten från projektet kommer att ge bättre förståelse för långsiktiga ekonomiska aspekter av djurskydd vid slakt, vilket möjliggör bättre beslutsunderlag för politiker och slakteriföretag.

Projektet består av fyra delar som kopplar ihop ekonomiska modeller och metoder med djurvälfärdsindikatorer för att skapa verktyg som ger en ökad förståelse för de ekonomiska incitamenten som kan motivera slakteriföretagen att förbättra djurvälfärden:

  • Utveckla en ekonomisk modell för förbättring av djurvälfärd vid slakt,
  • Kartlägga variation i djurvälfärdsindikatorer vid slakt baserat på information från nationella slaktdatabaser,
  • Undersöka variation i, och samband mellan djurbeteende, personalens agerande, interaktioner mellan djur och personal, skador på slaktkroppar, köttkvalitet och djurflödet på slakteriet och
  • Utvärdera de ekonomiska incitamenten för att förbättra djurvälfärd vid slakt genom ekonomisk simulering.

Projektledare: Anna Wallenbeck

Kontakt: Josefine Jerlström, doktorand

Fakta:

Publikationer