Förläng vallens skördefönster genom att höja stubben

Senast ändrad: 26 januari 2024
Mätning av vallhöjd. Foto.

Går det att kompensera kvalitetsförsämringen vid försenad vallskörd genom en kraftigt höjd stubb och hur påverkas i så fall den totala årsskörden och kvaliteten av det?

Vallfoder för högproducerande mjölkkor måste skördas i ett tidigt utvecklingsstadium. Det gäller speciellt förstaskörden, den skörd som har allra störst potential att ersätta kraftfoder. Om skörden försenas av olämpligt väder eller andra orsaker minskar smältbarheten och därmed tillgänglig energi för idisslaren. Likaså minskar kons konsumtionsförmåga av det fodret, så att den sammantagna effekten blir sänkt avkastning och högre kostnader för kompletteringsfoder.

Ju bredare skördefönstret är, det vill säga den tidsperiod under vilken det är möjligt att bärga ett vallfoder av hög kvalitet, desto större är möjligheten att lyckas. I ett tidigare projekt där vallgräs delades in i höjdfraktioner fanns en klar kvalitetsgradient med ökande innehåll av omsättbar energi och råprotein för tilltagande höjd. Det här projektet undersöker hur kvalitet och avkastning under hela året påverkas om kraftigt ökad stubbhöjd används som metod att kompensera för försenad förstaskörd.

I detta försök läggs parceller ut i andraårsvallar med gräs-/klöverblandning. Förstaskörden sker antingen i normalt stadium för mjölkkofoder och med normal stubbhöjd (8 cm), eller med förskjutning på cirka en vecka och med normal, dubbel och tredubbel stubbhöjd. Vid andra- och tredjeskörd skördas alla parceller samtidigt och med normal stubbhöjd. För alla skördetillfällen registreras skördad torrsubstansmängd och prov analyseras våtkemiskt för omsättbar energi, råprotein och fiber (NDF).

Projektledare: 

Torsten Eriksson, torsten.eriksson@slu.se

Projektgrupp: 

Horacio Gonda, Mats Höglind (NIBIO Norge), Niels Andresen (Ekologiska lantbrukarna)

Fakta:

Detta projekt finansieras av Lantmännens forskningsstiftelse och startar 2021.