Ny slåtterteknik för fraktionering i två kvaliteter vid vallskörd

Senast ändrad: 26 januari 2024
Ett knippe vallgröda som någon håller i handen mot kameran. Foto.

Projektet undersöker de biologiska förutsättningarna för att vid slåtter dela upp vallmaterial i två höjdfraktioner till två olika näringsmässiga kvaliteter.

Slåttervallar för mjölkkor skördas ett flertal gånger varje år för att nå bästa näringsmässiga kvalitet. Det innebär höga skördekostnader, framförallt i områden med dålig arrondering (små och oregelbundna fält, långa transportavstånd etc.), där vallodling annars är som mest konkurrenskraftig. Ett ökat antal skördetillfällen kan också innebära mindre totalskörd genom att förstaskördens avkastningspotential inte utnyttjas. Det vore mycket att vinna för svensk vallbaserad produktion om det vore möjligt att minska antalet skördetillfällen i vall och ändå kunna bärga ett foder med hög smältbarhet för mjölkkor. Samtidigt är det för många andra djurkategorier, t.ex. sinkor och hästar, önskvärt med ett grovfoder med lägre smältbarhet. En möjlig väg skulle kunna vara att vid slåttern dela upp vallgrödan i höjdfraktioner med en mer lättsmält och energität del för mjölkkor och en del med lägre smältbarhet som passar för andra djurkategorier.

Det har gjorts några studier internationellt av olika höjdfraktioner av vall, men det har antingen varit med arter som inte odlas i Sverige eller enbart inriktat på betesvallar. Vi undersöker i det här pilotprojektet vilka biologiska förutsättningar det finns att dra nytta av en sådan skördefraktionering i timotej och ängssvingel. De är de viktigaste vallgräsen i Sverige och har olika fysiologisk utveckling som ger skillnader i andelar blad och strå. Vi följer hur hektarskördar och näringsvärde i olika höjdfraktioner varierar med utvecklingsstadiet genom att analysera smältbarhet (VOS) samt råprotein och fiber (NDF).

Slutrapport

Läs slutrapporten från projektet (pdf)

 

Projektledare: 

Torsten Eriksson, torsten.eriksson@slu.se

Projektgrupp: 

Horacio Gonda, Nilla Nilsdotter-Linde (Inst. f. växtproduktionsekologi), Niels Andresen (Ekologiska lantbrukarna)

Finansiär:

Regional Jordbruksforskning för norra Sverige

Fler filmer från Regional Jordbruksforskning

 

Ny slåtterteknik för fraktionering av vallen i två kvaliteter

Presentationstrailer från RJN och Gröna näringar.

Provtagning slåttervall. Foto.

Prov klipptes från timotej och ängssvingel och delades sedan upp i fyra höjdfraktioner

 

 

 

 

Medel för teknisk utveckling av resultaten har sökts från EIP-Agri.

Logotyp för EU-projekt via medel för landbygsutveckling. Bild.