Kol och kor - synergier och trade-offs av bete i Miombo

Senast ändrad: 26 januari 2024
Miomboskog med träd och betande nötkreatur. Foto.

Hur påverkar kreatursskötsel och bete i Miomboskogarna markens kolinlagring, artsammansättning och betesproduktion?

Miombo är ett torrt skogsekosystem som finns i flera länder i Afrika. Totalt omfattar det så mycket som 270 miljoner hektar, varav 45 miljoner hektar bara i Tanzania (lika mycket som Sveriges totala landyta). Det har därmed en enorm betydelse för livsmedelsförsörjning och ekosystemtjänster, som att binda kol, i regionen.

I takt med att populationen ökar och traditionell betesmark tas i anspråk för andra ändamål parallellt med ökad efterfrågan på livsmedel finns ett växande behov av nya betesmarker och där kan miomboskogarna spela en viktig roll. I takt med att konkurrensen om marken hårdnar i Tanzania så utsätts miomboskogarna för ett ökat betestryck, vilket kan leda till att växtligheten påverkas negativt och därmed försämra möjligheterna för människor att försörja sig.

Det här projektet syftar till att belysa effekter av bete i miombo på bl.a. markens kolinlagring, artsammansättning och betesproduktion, försörjningsmöjligheter och socioekonomiska förändringar. Projektgruppen består av forskare från Sverige och Tanzania, med expertis inom husdjursvetenskap, markvetenskap, skogsvetenskap, ekonomi och genusgeografi.

Projektansvarig:

Gert Nyberg, Skogens ekologi och skötsel

Projektgrupp:

Cecilia Kronqvist (HUV), Ewa Wredle (HUV), Johanna Bergman Lodin (SOL), Charles Kilawe, Felister Mombo, Ismail Selemani (all three at Sokoine University of Agriculture, Tanzania)

Fakta:

Det här projektet pågår 2022 - 2024 och finansieras av Vetenskapsrådet.