Genetisk bakgrund till socialt samspel hos fisk: ökad likformighet genom minskad konkurrens

Senast ändrad: 15 december 2023

Socialt samspel mellan individer har blivit mer uppmärksammat inom husdjursaveln under senare tid. Både teoretiska och praktiska resultat har visat att samspel mellan individer kan bidra till den genetiska variationen i olika egenskaper. Inom fiskodling påverkar dessa sociala interaktioner dels hur mycket slaktvikt man kan få ut ur systemet, dels den genetiska och fenotypiska variationen mellan individer. Rangordningen mellan fiskar i samband med utfodring kan leda till stora skillnader i vikt och storlek mellan individer. Syftet med detta projekt är att studera genetiken bakom s k nedärvd variabilitet och möjligheterna att ändra denna genetiskt, främst för att uppnå större likformighet hos fisk men även för att få en större totalmängd kött från systemet.

Husdjursaveln har varit mycket framgångsrik i att förändra medelnivån för olika egenskaper, t ex tillväxt eller slaktkroppsvikt, men mycket lite fokus har legat på att minska variationen kring medelvärdet. Detta beror delvis på att man först nyligen har börjat förstå att det kan finnas en genetisk variation i hur mycket en viss egenskap varierar, t ex mellan individer i en avkommegrupp från samma föräldrar. Normalt sett tänker man sig att fenotypvärdet för en individ, t ex levandevikt, beror på en kombination av individens egna gener och den miljö den befinner sig i, t ex mängden foder den får. Men om individer tävlar med varandra om maten, utgör även andra individer ”miljö” för en viss individ. Eftersom dessa individer i sin tur bär på gener, t ex för hur aggressiva de är eller hur mycket mat de hinner äta per tidsenhet, så finns det även en genetisk variation i ”miljön” för en viss individ. Och på samma sätt bidrar den individ vi pratar om till miljön för andra individer. Dessa s k indirekta genetiska effekter har tidigare bara studerats mellan föräldrar-avkomma men i t ex fiskodling finns det en hel grupp av övriga fiskar som kan påverka tillväxten för andra individer.

Syftet med detta projekt är att studera genetiken bakom s k nedärvd variabilitet och möjligheterna att ändra denna genetiskt, främst för att uppnå större likformighet hos fisk men även för att få en större totalmängd kött från systemet. För studien används data från tillväxt hos odlad niltilapia som har samlats in tillsammans med ett annat samarbetsprojekt mellan SLU, Wageningen University och WorldFish Center i Penang, Malaysia. De olika delarna i projektet består av:

  1. Skatta den genetiska variation in variabilitet i slaktvikt och kroppsmått (längd, höjd, tjocklek) hos odlad niltilapia, och skatta korrelationer mellan medelnivåer och variation för dessa egenskaper med hjälp av statistisk metodik.
  2. Utveckla kvantitativa genetiska modeler som kombinerar sociala interaktioner och nedärvd variabilitet.
  3. Undersöka hur bra dessa modeller är på att skatta direkta och indirekta genetiska effekter kopplade till konkurrens mellan fiskar.
  4. Undersöka effekten av släktskap inom gruppen på medelkroppsvikt och variationen av kroppsvikten genom att jämföra två slags grupper, dels grupper som består av nära släktingar, dels grupper som består av med varandra obesläktade individer.

För mer information, gå till den engelska sidan.

Fakta:

Projektet är finansierat av: EGS-ABG

Projekttid: 2013-2018

Projektledare: DJ de Koning

Övriga medverkande Lars Rönnegård (SLU), Jovana Marjanovic (WUR, SLU), Piter Bijma (WUR), Han Mulder (WUR).

Wageningen University (WUR)

Worldfish, Malaysia