"Hösilageintolerans” hos häst – finns det?

Senast ändrad: 26 januari 2024
Närbild bakifrån på en häst med rinnig gödsel på benen. Foto.

I detta forskningsprojekt kartläggs utfodring, skötsel och träckens sammansättning hos hästar som visar symptom på tvåfasindelad träck.

Vissa hästar reagerar ibland med så kallad tvåfasindelad träck när de utfodras med inplastat vallfoder. Det betyder att deras träck blir uppdelad i en vätskefas och en fast fas, där vätskefasen kan avges tillsammans med den fasta fasen eller fritt. Det är inte känt varför detta symptom uppstår eller vilka bakomliggande mekanismer eller uppkomstorsaker som kan finnas.

Det är inte heller känt om tillståndet är kopplat till ökad risk för kolik eller andra hälsostörningar. En del hästar blir bättre om de istället utfodras med hö eller går på bete, andra inte. Detta forskningsprojekt syftar därför till att kartlägga utfodring, skötsel och träckens sammansättning (mikrobiologiskt och biokemiskt)  hos hästar som visar symptom på tvåfasindelad träck samt hos en frisk ”stallkompis” som vistas i samma miljö och äter samma vallfoder.

Det vallfoder hästarna utfodras med analyseras med avseende på mikrobiologisk, kemisk och biokemisk sammansättning, och träck från både affekterade och ej-affekterade hästar undersöks bland annat med avseende på mikrobiologisk sammansättning med molekylärbiologiska metoder. Till projektet knyts också metodiktester, t ex utvecklas standardiserade protokoll för pH-mätning av hästens träck, något som i dagsläget saknas, och sidoprojekt som förekomst av ekvint coronavirus i träckprover och undersökning av förekommande enterobakterier i vallfodret med MALDI-TOF.

Till projektet hör också en större enkätundersökning med syftet att sammanställa hästägaruppgifter om utfodring och skötsel av hästar med tvåfasindelad träck samt individfaktorer så som ras, kön och användningsområde.

Projektledare:

Cecilia Müller

Doktorand:

Katrin Lindroth

 

Följ gärna projektet på vår blogg: Utfodring och hälsa hos häst!  

Fakta:

Projektet pågår 2017 - 2019 och finansieras av Stiftelsen Hästforskning och HUV, SLU. Doktorandprojektet pågår 2016 - 2020.