Mer naturbetesmarker och ekonomiskt bärkraftiga företag

Senast ändrad: 26 januari 2024

SLU har tagit fram ett kursmaterial som ett komplement till Naturvårdsverkets projekt ”Mer naturbetesmarker och ekonomiskt bärkraftiga företag”. Målgruppen för materialet är tjänstemän vid länsstyrelsernas naturvårds- och lantbruksenheter samt lantbrukare och deras rådgivare.

I materialet förmedlas dels generell kunskap om förutsättningar för ekonomiskt bärkraftig betesdrift och dels beskrivningar av företag som skapat rationella betesfållor och därmed också skapat förutsättningar för ekonomiskt bärkraftig hävd av naturbetesmarker. Den generella kunskapen och de goda exemplen samt GIS-kartskikt som framtagits av Naturvårdsverket kan användas för att söka efter potentiella marker för att skapa rationella betesfållor och därmed mer naturbetesmarker och ekonomiskt bärkraftiga företag.

Material: