Mjölk på gräs och biprodukter

Senast ändrad: 26 januari 2024
Gräsvall. Foto.

Kan proteinrika biprodukter från livsmedelsindustrin och från bioenergiproduktion i kombination med ensilage fungera bra som foder till mjölkkor?

Människor och lantbrukets djur konkurrerar om de proteinfoder som jorden kan producera. Beräkningar som har gjorts visar att 3,5 miljarder människor kan livnära sig på sådana födoämnen som vi använder som foder till djur. Ett forskarlag med Kjell Holtenius, institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV), som koordinator ska undersöka möjligheterna att helt utesluta spannmål, soja och andra fodermedel som kan användas till människor och istället enbart utnyttja proteinrika biprodukter från livsmedelsindustrin och från bioenergiproduktion i kombination med ensilage som foder till mjölkkor.

Kjell Holtenius (foto: Malin Alm)"Kor har väldigt hög kapacitet att omvandla fiberrikt grovfoder till högvärdigt protein. Det är den kapaciteten vi borde utnyttja och i stället låta arter som saknar den förmågan, inte minst människor få ta del av spannmålet, sojan etc." säger Kjell.

 

Forskningsprojektet ska undersöka många aspekter som enkelt kan sammanfattas i fyra punkter:

• Förutsättningarna att odla ett grovfoder som är anpassat för den nya utfodringsmodellen kommer att undersökas. Fokus blir på att ta fram foder med hög smältbarhet men med en proteinkvalitet som är anpassad efter typ av biprodukt. Data från gamla odlingsförsök sammanställs och nya anpassade odlingsförsök genomförs. Bodil Frankow-Lindberg på NJ-fakulteten är ansvarig.

• Den andra delen av projektet tar fasta på att förbättra kvaliteten på biprodukterna och ensilaget. Intressanta biprodukter kommer att analyseras för protein- och fiberkvaliteten. Resultaten från dessa analyser kommer att ligga till grund för utformingen av foderstaterna i utfodringsförsöken. Rolf Spörndly på HUV är ansvarig.

• Flera utfodringsförsök kommer sedan att genomföras vid SLU´s försöksanläggningar i Uppsala och Umeå. Utfodringsparametrar och mjölkkvalitetsmått samlas in och foderstaternas smältbarhet kommer att bestämmas där fodereffektiviteten beräknas utifrån analyser av både metan och koldioxid från djuren. Vi kommer då att kunna bedöma effekterna av dessa foderstater med avseende på djurens hälsa och fruktsamhet. Pekka Huhtanen på NJV är ansvarig

• Data från denna studie kommer sedan att ligga till grund för de ekonomiska och miljömässiga beräkningar som Maria Berglund på Växa Halland ansvarar för

 

 

Projektansvarig:

Kjell Holtenius

Övriga medverkande:

Bodil Frankow Lindberg, Rolf Spörndly, Pekka Huhtanen och Maria Berglund

Rapporter

Mjölk på gräs och biprodukter – miljö och ekonomi (pdf)

Rapport från Hushållningssällskapet Halland

Fakta:

Projektet finansierades av Formas, Mistra och Lantmännen.