Uppfödningsmodeller för köttraskvigor

Senast ändrad: 21 februari 2024

Köttraskvigor är lämpliga för bete på naturbetesmarker. Vi ville jämföra olika uppfödningsmodeller där köttraskvigor föddes upp med utnyttjande av naturbetesmarker och därefter utvärdera uppfödningsmodellerna ekonomiskt. I försöket föddes avvanda charolais- och anguskvigor upp med en säsong på naturbetesmark och med två olika utfodringsintensiteter på stall. Djuren slaktades sedan vid 18 eller 22 månaders ålder. 

Resultat

  • Med de förutsättningar vi använt gav uppfödning till 18 månaders ålder ett bättre ekonomiskt resultat än uppfödning till 22 månaders ålder.
  • Den högre utfodringsintensiteten gav bättre ekonomiskt resultat än den lägre intensiteten vid slaktåldern 18 månader. Lönsamheten för 18-månaderskvigorna hade kunnat förbättrats ytterligare genom en något högre utfodringsintensitet under sensommaren, till exempel genom bete av vallåterväxt, då detta hade gett högre slaktvikter.
  • Om de så kallade direktstöden till köttproduktionen försvinner är högre ersättning för hävd av betesmark en förutsättning för att få lönsamhet i betesbaserad kvigproduktion.

Läs mer
Faktablad
Hansson, Ö., Hessle, A., 2003. Ekonomi i uppfödning av köttraskvigor på naturbetesmarker. Sveriges lantbruksuniversite, Fakta Jordbruk, nr 10. (pdf)

Lundesjö Ahnström, M., Hessle, A., Enfält, L., Hansson, I., Lundström, K., 2004. Köttkvalitet hos köttraskvigor - effekt av uppfödningsmodell och hängningsmetod. Sveriges lantbruksuniversitet, Fakta Jordbruk, nr 5. (pdf)

Vetenskaplig artikel:
Hessle, A., Nadeau, E., Johnsson, S., 2007. Beef heifer production as affected by indoor feed intensity and slaughter age when grazing semi-natural grasslands in summer. Livestock Science, 111: 124-135. (pdf)

Ahnström, M. L., Hessle, A., Johansson, L., Hunt, M. C., Lundström, K. 2009. Influence of carcass suspension on meat quality of Charolais heifers from two sustainable feeding regimes. Animal 3:6, 906-913. (pdf)

Ahnström M. L., Hessle, A., Johansson, L., Hunt, M. C., Lundström, K. 2012. Influence of slaughter age and carcass suspension on meat quality in Angus heifers. Animal 6:9, 1554-1562. (pdf)

För frågor rörande studien, kontakta Anna Hessle.