Ur SLU:s kunskapsbank

Nyupptäckt virus spritt bland svenska vildsvin

Senast ändrad: 08 april 2024
Vildsvin i skog

Det nyligen identifierade atypiskt porcint pestivirus har nu hittats hos svenska vildsvin. Viruset hittades i Sverige första gången hos tamgris år 2020 och anses orsaka skaksjuka hos nyfödda griskultingar.

Prover från vildsvin samlades in i samband med jakt i södra och mellersta Sverige mellan åren 2000 och 2018. Av 595 undersökta vildsvin hade 12 % en aktiv infektion med atypiskt porcint pestivirus och 72 % hade antikroppar mot viruset i sitt blod. Viruset är alltså vanligt förekommande hos svenska vildsvin och det har funnits där sedan minst år 2000.

Studien visar att det finns en stor genetisk likhet mellan atypiskt porcint pestivirus hos vildsvin och viruset hos griskultingar med skaksjuka i samma område. Vi kan också se att i områden med stor vildsvinsstam är virustätheten större än i områden med färre vildsvin. Det är både fler smittade individer och de har högre antikroppsnivåer. Detta talar för att vildsvin kan vara viktiga bärare av viruset och att en stor vildsvinsstam ökar risken för att smittan ska spridas till tamgrisar.

Sammanfattningsvis kan vi utifrån studien säga att atypiskt porcint pestivirus är vanligt förekommande hos vildsvin i Sverige och att vildsvin skulle kunna utgöra en stor risk för smitta hos tamgris. Eftersom viruset är nyligen upptäckt behövs dock mer forskning för att säkerställa sambandet.

Länk till artikeln

Atypical porcine pestivirus—A widespread virus in the Swedish wild boar population - Stenberg - 2022 - Transboundary and Emerging Diseases - Wiley Online Library

Referens

Stenberg H, Leveringhaus E, Malmsten A, Dalin A-M, Postel A, Malmberg M. 2021. Atypical porcine pestivirus — A widespread virus in the Swedish wild boar population. Transboundary and Emerging Diseases 2021;1-12. DOI: 10.1111/tbed.14251

Hedvig Stenberg

Extern resurs vid Institutionen för husdjurens biovetenskaper; Enheten för virologi

E-post: hedvig.stenberg@slu.se


Kontaktinformation