Sveriges lantbruksuniversitet

Övergödning och försurning

SLU forskar om problemen med övergödning och försurning av sjöar, vattendrag och hav.

SLU:s miljöanalysprogram Övergödning ger underlag för åtgärder mot övergödningen av våra vattensystem och en aktuell bild av övergödningens källor, storlek och utveckling över tiden.

Programmet Försurning ska ge en plattform för arbete med miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning och bidra till fullföljandet av Sveriges åtaganden under Luftkonventionen. Det är viktigt att få kunskap om försurningspåverkan från bland annat skogsbruket och uttaget av biobränsle.


Det finns 12 sidor som är taggade med Övergödning och försurning:

Nytt projekt ska utveckla beslutsstöd för minskad övergödning

SLU deltar i ett nystartat EU-projekt som leds av Vattenmyndigheten. Målet är att ta fram ett beslutsstöd för att minska fosforläckaget. Bland annat utvecklar vi ett program som lantbrukarna själv

Utlakningsförsök ger kunskap om åtgärder för minskat näringsläckage

Utlakningsförsök ger kunskap om åtgärder för minskat näringsläckage

Vi har länge studerat odlingsåtgärders påverkan på vattenmiljön i specialdränerade rutförsök. Det första försöket anlades på Lanna försöksstation redan på 1970-talet och följdes sedan av försök på

Skogsdödens "uppgång och fall" - vad har vi lärt oss?

Skogsdödens "uppgång och fall" - vad har vi lärt oss?

Hur kunde ”skogsdöden” gå från att vara ett så långvarigt trauma till att helt suddas ut från allmänhetens medvetande? Skogsdödens ”uppgång och fall” har beskrivits flera gånger ur både vetenskapligt

Övervakning av skogsmarkens försurningstillstånd leder till fortsatt försiktighet

Övervakning av miljötillståndet i skogsmarken och den angränsande forskningen har bidragit till bilden av det terrestra ekosystemets återhämtning från försurningen. Forskarna har visat att markens

Det multifunktionella jordbrukslandskapet

Sommarens långa torkperiod visar att extrema vädersituationer kan bli allt vanligare. Extrema väder, som torka och kraftiga regn, drabbar jordbruket hårt. Risken ökar för att skörden blir låg, att

Näringsutarmning ett okänt problem

Övergödning, när ett överskott av näringsämnen leder till för hög produktion av växtplankton, är ett välkänt begrepp. Att det samtidigt pågår en näringsutarmning av vissa sjöar och vattendrag, så

Algpåväxt

De känsliga kiselalgerna kan nu användas som indikatorer i både bäckar och sjöar. De används redan för att påvisa surhet, övergödning och organisk förorening, men testas nu för sin förmåga att också

Säkrare ekostatus

SLU-forskare har bidragit till att göra bedömningarna av svenska vattens ekologiska status enklare och säkrare. Ett beräkningsverktyg och mer platsspecifika referensvärden är några av resultaten från

Vattenväxter

Om man inte bara har koll på vattenlevande kärlväxter, utan också på mossorna i ett vatten ökar säkerheten i miljöövervakningen, menar SLU-forskaren Frauke Ecke. Vattenvegetationen kan redan nu

Fisk som indikator

Svenska kustvatten omfattas av vattendirektivet, men underligt nog finns fisk inte med som en av de biologiska kvalitetsfaktorerna. I havsmiljödirektivet däremot är fisk ett självklart element i

Fosforskulden: Vilka vatten kan åtgärdas med aluminiumfällning?

I många sjöar och kustområden bidrar fosfor,som läcker från sedimenten, till fortsatt övergödning även när utsläppen åtgärdats. Nu har forskare för första gången sammanställt kunskap om när

Hopp för laxen

Först höll älvsfisket på att knäcka laxstammen. Sen kom flottningen. Och havsfisket. Och kraftverksbyggandet. Men är det som kanske räddar laxen en sjukdom och miljögifter? Lax har sedan gammalt

Loading…