Miljöanalys vid BVF

Senast ändrad: 08 mars 2023
Provfiske

BVF bidrar till SLU:s miljöanalysprogram Giftfri miljö genom ett antal projekt. Övergripande tar programmet fram kunskapsunderlag och bistår med expertis i arbetet med det svenska miljökvalitetsmålet om en giftfri miljö. SLU:s mätningar ger underlag till lägesbilden rörande skadliga ämnen i Sverige och kartlägger gifters risker och effekter. Dessutom stödjer programmet Sveriges internationella miljösamarbeten inom området.


Koordinator Giftfri miljö

Gunnar Carlsson, forskare
Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
gunnar.carlsson@slu.se, 018-67 11 45, 070-403 29 26