Stor dammsnäcka för biomonitorering

Senast ändrad: 26 juni 2019

Stor dammsnäcka (Lymnaea stagnalis) är den största vattenlevande snäckan på norra halvklotet. Den förekommer i större delen av landet, främst i sötvatten men tack vare sin saltvattentolerans finns den även i Östersjön. Detta gör att den är en mycket relevant indikatororganism för svenska förhållanden.

Denna art är lätt att hålla under laboratorieförhållanden och reproducerar sig regelbundet. Den är en simultan hermafrodit vilket innebär att den dels kan föröka sig genom självbefruktning men även sexuellt vilket är det vanligaste sättet. Den höga äggproduktionen och äggens transparens innebär stora fördelar som testorganism och möjliggör studier av effekter på organutvecklingen i tidiga livsformer.

Syftet med detta pilotprojekt är att etablera en undersökningsmetodik där vi genom att studera känsliga reproduktionsparametrar hos stor dammsnäcka ska kunna dra slutsatser om reningsverkens bidragande effekter till miljötillståndet i recipienterna. Dammsnäckans reproduktion och tidig utveckling är utvecklat till ett toxicitetstest av OECD och möjliggör därför standardiserad utvärdering av kemikalier och miljöprover.