SIDWater - hållbara lösningar för dricksvatten

Senast ändrad: 22 januari 2024

SIDWater arbetar för att säkerställa hållbarheten i kommunal dricksvattenförsörjning och återanvändning genom att utveckla nya innovativa behandlingsprocesser för att avlägsna per- och polyfluoroalkylämnen (PFAS), upplöst organiskt material (DOM) och andra nya föroreningar.

För att säkerställa hälsosamt dricksvatten har Livsmedelsverket beslutat om en ny gräns för PFAS i det kommunala dricksvattnet (4 ng/L fyra PFAS). Baserat på en undersökning de gjorde 2021 får över 2 miljoner svenska konsumenter vatten som överskrider de föreslagna gränserna.

Därför finns det ett akut behov av att utveckla hållbara och innovativa lösningar för behandling av dricksvatten för storskalig vattenförsörjning och återanvändning. SIDWater syftar till att säkerställa hållbarheten i kommunala dricksvattenförsörjningar genom att utveckla nya innovativa behandlingsprocesser och avlägsna PFAS för att stoppa den eviga cykeln av "behandling och utsläpp" av föroreningar tillbaka till vattenmiljön.

Vinster för samhället

De samhälleliga vinsterna med SIDWater-projektet kopplar till projektets hållbara lösning för avlägsnande av farliga kemikalier i dricksvattnet och miljön. Den föreslagna forskningen är avgörande för den svenska dricksvattensäkerheten eftersom de vattenreningstekniker som för närvarande används är ineffektiva för att avlägsna PFAS från dricksvatten. Detta projekt kommer därför att bygga på långsiktiga forskningssamarbeten och strategiska partnerskap mellan forskningspartner och intressenter för att säkra säkert dricksvatten.

Fallstudier i SIDWater-projektet

SIDWater-projektet kommer att undersöka fyra fallstudier med olika vattenkällor i nära samarbete med dricksvattenleverantörer:

  1. Fyrisån för konstgjord infiltration och vattenhaltigt filmbildande skum, AFFF-förorenat grundvatten (Uppsala Vatten)
  2. Sjön Bolmen och Vombsjön vatten för konstgjord infiltration (Sydvatten)
  3. Mälaren vatten nära Järfälla (Norrvatten)
  4. Mälarens vatten nära Stockholm (Stockholm Vatten)

SIDWater kommer att utvärdera alternativa förbehandlingstekniker, inklusive ozonering, biofiltrering och filtrering med granulärt aktivt kol (GAC) för att avlägsna PFAS, andra föroreningar och DOM med befintliga konstgjorda infiltrationssystem i Uppsala och sjön Bolmen, Vombsjön och filtrerat vatten från Mälaren.

SIDWater kommer att utvärdera ett hållbart behandlingssystem för dricksvattenförsörjning och återanvändning, inklusive nanofiltrering (NF), omvänd osmos (RO) membran, skumfraktionering (FF), elektrokemisk destruktion, uppströms fluidiserade pelletsreaktorer, anjonbyte (AIX) och biofilter.

SIDWater kommer att bedöma hållbarheten hos de utvecklade lösningarna med hjälp av livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnad (LCC).

Mål för SIDWater

Våra specifika mål är att:

  1. Utvärdera och utveckla alternativa innovativa förbehandlingsprocesser inklusive toxiska drivkrafter för att avlägsna PFAS, DOM och andra nya föroreningar från ytvatten före artificiell infiltration i grundvatten och/eller dricksvattenproduktion.
  2. Optimera innovativa behandlingskedjor baserade på membranprocesser för att avlägsna PFAS och andra föroreningar för att uppfylla nya dricksvattenbestämmelser.
  3. Utveckla alternativa behandlingsmetoder för att behandla förorenat processvatten för att avlägsna giftiga ämnen för säker vattenutsläpp eller återanvändning.
  4. Utvärdera hållbarheten hos de utvecklade lösningarna med hjälp av livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnad (LCC)
    Sprida resultaten till intressenter inom vattenindustrin, myndigheter och dricksvattenleverantörer.

Fakta:

Stoppar mängden PFAS i omlopp

 

Projektets officiella namn: Sustainable innovative drinking water treatment solutions for large-scale water supply and reuse (SIDWater)

Budget: 16 million SEK.

Finansiär: Formas, projektnummer 2022-02108.

Planerad projektperiod: 2022-12-01 till 2026-11-30.


Kontaktinformation