Patrick Svensson, professor i agrarhistoria

Senast ändrad: 27 mars 2018

Patrick Svensson är sedan den 1 maj 2017 professor i agrarhistoria. Hans installationsföreläsning handlar om tillväxt och ojämlikhet under den agrara revolutionen.

Patrick Svensson är agrarhistoriker, med fokus på produktion, produktivitet och jämlikhet.

Genom studier av tiondelängder har han visat att produktionen under 1700-talet fram till omkring 1790 ökade i samma takt som befolkningen, och att det var först därefter som produktiviteten ökade snabbt. Han har också visat att ökningstakten var kraftigast bland självägande slättbönder, och långsammare bland arrendebönder och i områden med sämre odlingsbetingelser.

En studie av bouppteckningar visar att Sverige var relativt jämlikt omkring 1750, medan landet var lika ojämlikt som andra europeiska länder runt år 1900.

Se filmen!

Bekanta dig med professor Patrick Svensson och hans verksamhet (2 minuter).

Installationsföreläsning

Här kan du se professor Patrick Svenssons föreläsning.

Fakta:

Biografi

 

Patrick Svensson föddes 1965 i Norrköping. Han flyttade till Lund 1985 för att studera och tog 1992 en filosofie kandidatexamen med ekonomisk historia som huvudämne, kompletterat med bland annat nationalekonomi och statsvetenskap. Han antogs därefter som doktorand i ekonomisk historia och disputerade 2001 med en avhandling om böndernas roll i den agrara revolutionen. Efter examen erhöll han ett tvåårigt postdoktorstipendium, ett s.k. Wallanderstipendium, som delas ut till personer som framlagt de bästa avhandlingarna inom de ekonomiska disciplinerna.

Från 2004 arbetade Patrick Svensson vid ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet och erhöll flera forskningsanslag från Vetenskapsrådet för att bland annat studera produktions- och förmögenhetsutvecklingen under den agrara revolutionen. Han blev docent i ekonomisk historia 2010.