Välkommen till Kunskapsparken

Senast ändrad: 26 juni 2024

SLU Kunskapsparken är en botanisk trädgård för undervisning och forskning inom byggd miljö vid SLU i Uppsala. Det är också en plats för rekreation och inspiration – öppen för alla alltid.

Sensommar i Kunskapsparken på Ultuna med buskar och blommor. Foto: Mårten Granert-Gärdfeldt.

En pedagogisk park

Kunskapsparken är en komponerad helhet, där landskapsarkitekturens gestaltande sida kan avläsas; komposition av växter tillsammans med material och möbler organiserade som en serie attraktiva och varierande rum. Totalt använder närmare 500 studenter parken regelbundet som en del i sin utbildning.

Läs mer om utbildningar inom landskap och stad.
Läs mer om utbildningar inom trädgård.

Kunskapsparken är en certifierad botanisk trädgård enligt BGCI (Botanical Gardens Conservation International).

Sen 2016 har Kunskapsparken varit en viktig del i utmärkelsen Green Flag Award som campus Ultuna vunnit varje år sen dess.

Där studenter, allmänhet och forskare möts

Kunskapsparkens syften är att:

 • ge landskapsarkitektur- och landskapsingenjörsstudenter med flera möjligheten att studera ett brett sortiment av träd, buskar och perenner som passar för mellansvenska klimatförhållanden, markbeläggningar, murar, trappor och markutrustning,
 • fungera som forskningsinfrastruktur för försök inom utemiljö och trädgård,
 • ge allmänheten en tillgänglig mötesplats där de kan möta SLU:s verksamhet genom guidning, skyltning och events, t.ex. vad gäller växtodling, trädgård, mark, miljö och naturresurser,
 • vara en vacker parkmiljö för promenader, möten, samtal och eftertanke. Kunskapsparken medverkar till att Campus Ultuna blir ett attraktivt och välbesökt område.

Parkens olika delar och innehåll

 • Parkens huvudentré finns i den sydligaste delen som kallas Staden. Entrén ligger i direkt anslutning till Almas allé, det öst-västliga grönstråket som är campus stora samlande rum. Karaktären i Staden är en klar ordning: miljöer som är rätlinjiga likt staden själv, relativt tät och skuggad, med träd på rad påminnande om stadens boulevarder och med miljöer och växtlighet som passar i urbana sammanhang. Formklippta häckar skapar tydliga avgränsningar och halvstora träd bildar tak över grusade gångar. Avstånden mellan träden skiljer sig åt i olika partier för att ge exempel på mått och proportioner men också visa att olika träd kräver olika utrymme. Utmed ena långsidan finns ett rikt urval av barrväxter.
 • Via staden kommer man in i Trädgården, som är mera hortikulturellt betonad. Här råder en annan stämning; öppnare, lekfullare och med friare former. Trädgården är uppbyggd med en serie cirkelformade häckrum som ligger på olika terrasser. De har alla olika storlek och innehåll och får torrare växtbäddar ju högre upp man kommer. På översta terrassen ligger ett rum med stenpartiväxter och ett annat med torrängsväxter, medan på nedersta finns fuktfördragande perenner. I Trädgården finns också rabatter från olika epoker och världsdelar. Blommande småträd är strödda över ytan. Här finns också rabatter ordnade efter färgtema, en körsbärslund och en fjärilsrabatt.
 • Öster om Trädgården ligger Ullbo trädgårdslund (woodland garden), en mer naturlik anläggning som innehåller en mängd exempel på växter som trivs i fuktig och skuggig miljö, samlade kring den trolska dammen.
 • Längst i norr ligger Odlingen, ett experimentalfält för olika trädgårdsförsök, med informationspaviljongen Oktavia. Här går det att hitta ett rosarium med en samling av rosor som kräver mindre skötsel, provytor för olika typer av gräs, ängslika ytor samt flertalet fruktträd och bärbuskar.
 • I framtiden hoppas vi att Kunskapsparkens tredje del, Parken, ska byggas. Den kommer att ligga norr om Trädgården. Parken kommer att ha en tredje karaktär med ett sortiment av större parkträd, stora, cirkulära parkrum av friväxande häckar och generösa gräsytor.
 • Västra Kunskapsparken har naturliknande planteringar och demonstrationer av olika lutningar.
  har naturliknande planteringar för demonstration av olika lutningar.

Garden Explorer

Här i vår växtdatabas online kan du se vilka växter som är planterade i de olika delarna av kunskapsparken.

Hitta på Ultuna (pdf-karta)

Fakta:

SLU Kunskapspark i siffror

 • Yta: 60 000 kvadratmeter.
 • Antal växter: 2400 accessioner (samlade växter) i fler än 1 200 taxa (t.ex. arter eller sorter).
 • Markutrustning: fler än 40 olika slags bänkar och soffor och mer än ett dussin olika markmaterial.
 • Anläggningsår: 1989 (Ullbo), 2000 (Odlingen) 2011 (Staden, Trädgården och Västra Kunskapsparken).

Karta till Kunskapsparken

Partnerskap

Arboretum Accreditation Program

ArbNet underlättar utbyte av kunskap, erfarenhet och resurser för att hjälpa arboretum att uppfylla sina institutionella mål.

Botanic Gardens Conservation International

BGCI, Botanic Gardens Conservation International, är en medlemsorganisation med medlemmar i fler än 100 länder. Visionen är en värld där en mångfald av växter är högt skattat, säkrad och ett stöd för allt liv på jorden.

Green Flag Award

Green Flag Award är en organisation som erkänner och belönar välskötta parker samt har satt en internationellt erkänd standard för skötsel och verksamhetsledning av grönområden.


Kontaktinformation

John Green, funktionschef Kunskapsparken
Fastighetsavdelningen, SLU
john.green@slu.se, 018-67 14 86