Centrala begrepp

Senast ändrad: 08 maj 2023

Här hittar du centrala begrepp som vi på SLU Future Food använder i vår verksamhet.

Begrepp som förklaras här:

Framtidsperspektiv

SLU Future Food har som uppdrag att arbeta med ett framtidsperspektiv. Vi har bland annat valt att se det som att plattformens övergripande verksamhet ska adressera långsiktiga hållbarhetsutmaningar för livsmedelssystemet.

Vi vill också:
  • Genomföra och analysera framtidsstudier för att skapa diskussion och dialog och för att formulera forskningsfrågor
  • Tillsammans med SLU:s övriga framtidsplattformar erbjuda SLU:s forskare att lära sig mer om framtidsstudier och förmågan att kritiskt granska dem med hjälp av kurser och möten
  • Stötta SLU:s forskare i att utveckla systemtänkande
  • Bättre kunna presentera forskningsresultatens betydelse ur olika tidsperspektiv och på så sätt göra dem mer greppbara för beslutsfattare
Framtidsstudier

Framtidsstudier är en vetenskap som alltid söker dialog: Vilka alternativ kan tänkas? Vad är möjligt, önskvärt eller hotande? Perspektivet i framtidsstudier är förstås långsiktigt – genom att utarbeta framtidsscenarier och framtidsberättelser förlänger vi sikten. Syftet med framtidsstudier är inte att slå fast sanningar eller att förutspå framtiden. De pekar istället på alternativ och ger underlag för diskussion och handling. Läs mer om framtidsstudier.

Forskningsplattform/framtidsplattform 

Forskningsplattform/framtidsplattform (research platform) är SLU:s organisation för att generera och kommunicera forskning om viktiga framtidsfrågor på sätt som överskrider linjeorganisationen (fakulteter och institutioner), samt samverka med externa aktörer för att uppnå målen. 

Hållbarhet

Hållbarhet (sustainability) definieras såsom FN gör i de globala målen i Agenda 2030 (som även SLU arbetar för). ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (FN:s världskommission för miljö och utveckling, 1987). Det finns tre aspekter för en hållbar utveckling: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Livsmedelssystemet

Livsmedelssystemet (food system) är den term vi väljer att använda istället för livsmedelskedja, livsmedelscykel eller liknande. Livsmedelssystemet inkluderar alla processer och infrastruktur som behövs för att förse befolkningen med mat. Det inkluderar markanvändning, primärproduktion, förädling, förpackning, distribution, marknadsföring och försäljning samt tillagning, konsumtion och avfallshantering. Livsmedelssystemet fungerar i och påverkas av sociala, politiska och ekonomiska sammanhang. Med hållbarhet avses såväl ekologisk som ekonomisk och social hållbarhet.

Tvärvetenskap

Tvärvetenskaplig forskning lyfts allt oftare fram, inte minst av forskningsfinansiärer, som nödvändig för att lösa stora samhällsutmaningar. Ett av SLU Future Foods viktigaste mål är att utveckla tvärvetenskapliga arbetssätt inom området ”ett hållbart livsmedelssystem” genom att initiera och möjliggöra samarbete över vetenskapliga disciplingränser.

För att uppnå målet kommer vi

  • Att både inom och utanför SLU synliggöra forskning och forskare vid SLU som arbetar inom ”ett hållbart livsmedelssystem”
  • Ordna möten för att underlätta kontakt och nya samarbeten
  • Erbjuda kurser, workshopar och seminarier för att stärka kunskapen om tvärvetenskapliga former och arbetssätt
  • Erbjuda såddpengar för att stimulera tvärvetenskapliga forskningsansökningar

Vad menar vi med tvärvetenskaplig forskning?

Med mång- och tvärvetenskaplig forskning menar vi forskning som innefattar teori, metod eller forskningsansatser från mer än en vetenskaplig disciplin eller vetenskapligt område. I mångvetenskaplig (multidisciplinär) forskning används dessa teorier, metoder eller ansatser sida vid sida, och i tvärvetenskaplig forskning i bemärkelsen interdisciplinär integreras dessa i åtminstone viss utsträckning. Tvärvetenskap i bemärkelsen transdisciplinär inkluderar även annan kunskap än akademisk kunskap, exempelvis praktisk kunskap eller erfarenhetsbaserad kunskap.