Kvicksilver i abborre

Senast ändrad: 02 februari 2023
Hand som håller en liten abborre. Foto.

Höga halter av kvicksilver i insjöfisk har varit ett känt problem i decennier. Tidigt uppmärksammades ett samband mellan surt pH i vattnet och högre halter av kvicksilver i fisk. Sambandet varierar dock kraftigt mellan sjöar och de bakomliggande orsakerna är komplexa med många processer i luft, mark och vatten som direkt och indirekt påverkar både kvicksilver i fisk och pH i vattnet. Likväl föddes en förhoppning om att kvicksilverhalterna i fisk skulle kunna sänkas genom en höjning av vattnets pH.

Delprojektet har till syfte att undersöka förekomsten av kvicksilver i små abborrar i sjöar med och utan kalkning samt i kalkavslutssjöar. Valet av småabborre istället för i 1kg-gäddor, som ofta används för att beräkna risken för hälsoeffekter på människa, beror på i att små fiskar är lättare att samla in i tillräcklig mängd och att deras kvicksilverhalter förväntas svara snabbare på förändringar.

Målet är att kvantifiera och bedöma trender i kvicksilverhalter i abborre i kalkade, okalkade och kalkavslutade sjöar samt att bedöma om avslutad kalkning leder till förändringar av halterna kvicksilver i abborre. Abborrar från 13 IKEU-sjöar (kalkade, kalkavslut och referenser) samt 4 referenser från det nationella trendsjöprogrammet omfattas av studien.

Utvalda publikationer

  1. Åkerblom, S. (2011) The Performance of Environmental Monitoring Programmes of Hg in Freshwater Ecosystems – Conclusions from the workshop held November 25, 2010. Inst. för vatten och miljö, SLU, Uppsala, Rapport 2011:8.
  2. Sundbom, M. (2009) Kalkningseffekter på kvicksilver i fisk (kapitel 2a:4b i Utvärdering av IKEU 1990-2006 – Syntes och förslag). Naturvårdsverket, Stockhom, Rapport 6302:202-213.
  3. Sundbom, M. & Johansson, A.-M. (2009) Kvicksilver i abborre från IKEU-, referens- och kalkavslutssjöar år 2008. Inst. för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet, PM Maj. 2009.
  4. Sundbom, M., Meili, M. & Johansson, A.-M. (2008) Kvicksilver i abborre från IKEU-, referens- och återförsurningssjöar år 2007. Inst. för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet, PM jun. 2008.