Bösjön

Senast ändrad: 10 september 2020

Bösjön ingår i mätprogrammet kalkade sjöar.

Resultat

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida.

Följande mätdata finns för Ejgdesjön:

Kalkning

Information om kalkningen i sjön och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen

Om Bösjön

EU_CD SE680235-141799, län W (Kopparbergs län)

Sjönummer 680235-141799, h.ö.h. 582 m, Flodområde 53, Dalälven

Den första kalkningen genomfördes 1983.

De följande datasammanställningarna är gjorda runt 2002-2003.

Sjöbassäng och vatten

Storlek och form

Total area (km2) 1,149
Vattenytans area (km2) 1,142
Vattenvolym (Mm3) 4,8
Volym epilimnion (0-10 m) (%) 97
Maximalt djup (m) 17,0
Medeldjup (m) 4,2
Mediandjup, D50 (m) 3,3
Total strandlinjelängd (km) 5,95
Strandflikighet (%) 157
Total bottenareal (km2) 1,15
Bottenareal i epilimnion (%) 93

* Ekolodad 2000, Myrica AB

Andel av totalvolym i olika djupskikt

Djupkarta

Djupkarta i pdf-format

Hydrografi

  • Tillrinningsområdets areal (km2):  7,3
  • Arealspecifik avrinning (l/km2, s): 14
  • Teor. vattenomsättningstid (år): 1,5

Omgivning

Markanvändningsstatistik

  Marktyp  ha  procent
  Skog, barr- och blandskog  596,1  71,2
  Sankmark normal/svårframkomlig  128,1  15,3
  Vatten  113,2  13,5
  Öppen mark  0,2  0
  Total yta / andel klassat  837.6  100

Vattendragslängder

  • Mindre diken etc: 8.503 km
  • Bäckar: 0 km
  • Åar: 0 km
  • Totalt: 8.503 km