Lien

Senast ändrad: 17 mars 2023

Lien har tidigare ingått i mätprogrammet kalkade sjöar men har utgått.

Resultat

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida.

Följande mätdata finns för Lien:

Kalkning

Information om kalkningen i sjön och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen

Om Lien

EU_CD SE663216-148449, län U (Västmanlands län)

Sjönummer 663216-148449, h.ö.h. 155,9 m, Flodområde 61–122, Arbogaån

Den första kalkningen genomfördes 1983.

De följande datasammanställningarna är gjorda runt 2002-2003.

 

Sjöbassäng och vatten

Storlek och form*

Total area (km2) 1,530
Vattenytans area (km2) 1,490
Vattenvolym (Mm3) 11,7
Volym epilimnion (0-8 m) (%) 66
Maximalt djup (m) 29,2
Medeldjup (m) 7,8
Mediandjup, D50 (m) 5,0
Total strandlinjelängd (km) 16,6
Strandflikighet (%) 383
Total bottenareal (km2) 1,520
Bottenareal i epilimnion (%) 62

* Ekolodad 1999, Myrica AB

Andel av totalvolym i olika djupskikt

 

Djupkarta

Djupkarta i pdf-format

Hydrografi

  • Tillrinningsområdets areal (km2): 44,9
  • Arealspecifik avrinning (l/km2, s): 12
  • Teor. vattenomsättningstid (år): 0,67

Dämd, men vattenföringen ej reglerad

Omgivning 

Markanvändningsstatistik

  Marktyp  ha  procent
  Skog, barr- och blandskog  3540.2  76.4
  Brunmyr skogsklädd  127.1  2.7
  Brunmyr öppen  174.9  3.8
  Öppen yta utan skogskontur  9  0.2
  Annan öppen mark  67.4  1.5
  Vatten  350.4  7.6
  Berg i dagen i skog  3.4  0.1
  Hygge  329.7  7.1
  Lövskog  20.2  0.4
  Åkermark  3.4  0.1
  Fritidsbebyggelse  10.7  0.2
  Total yta / andel klassat  4636.5  100

Vattendragslängder

  • Mindre diken etc: 56.471 km
  • Bäckar: 8.869 km
  • Åar: 2.148 km
  • Totalt: 67.488 km