Stengårdshultasjön

Senast ändrad: 17 mars 2023

Stengårdshultasjön ingår i mätprogrammet kalkade sjöar.

Resultat

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida.

Följande mätdata finns för Stengårdshultasjön:

Kalkning

Information om kalkningen i sjön och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen

Om Stengårdshultasjön 

EU_ID SE638317-138010, län F (Jönköpings län)

Sjönummer 638317-138010, h.ö.h.223,8 m, Flodområde 101, Nissan 

Den första kalkningen genomfördes 1981.

De följande datasammanställningarna är gjorda runt 2002-2003.

Sjöbassäng och vatten, Stengårdshultasjön

Storlek och form*

Total area (km2) 4,976
Vattenytans area (km2) 4,885
Vattenvolym (Mm3) 34,6
Volym epilimnion (0-11 m) (%) 85
Maximalt djup (m) 26,8
Medeldjup (m) 7,1
Mediandjup, D50 (m) 5,3
Total strandlinjelängd (km) 20,18
Strandflikighet (%) 258
Total bottenareal (km2) 4,893
Bottenareal i epilimnion (%) 80

* Ekolodad 1999, Myrica AB

Andel av totalvolym i olika djupskikt

Djupkarta

Djupkarta i pdf-format

Hydrografi

Tillrinningsområdets areal (km2) 78,6
Arealspecifik avrinning (l/km2, s) 16
Teor. vattenomsättningstid (år) 0,8

Vattenföringen ej reglerad

Omgivning

Markanvändningsstatistik

  Marktyp  ha  procent
  Öppen mark  502,2  6
  Skog barr- och blandskog  5032,4  60,2
  Sankmark normal/svårframkomlig  1714,6  20,5
  Vatten  1089  13
  Tätort  15,6  0,2
  Total yta / andel klassat  8354,1  100

Vattendragslängder

Vattendrag
Längd (km)
Mindre diken etc
96,159
Bäckar
0
Åar
1,725
Totalt
97,884