Tryssjön

Senast ändrad: 17 mars 2023

Tryssjön ingår i mätprogrammet kalkade sjöar.

Resultat

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida.

Följande mätdata finns för Tryssjön:

Kalkning

Information om kalkningen i sjön och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen

Om Tryssjön

EU_CD SE670275-146052, län W (Kopparbergs län)

Sjönummer 670275-146052, h.ö.h. 344 m, Flodområde 53, Dalälven

Den första kalkningen genomfördes 1981.

De följande datasammanställningarna är gjorda runt 2002-2003.

Sjöbassäng och vatten, Tryssjön

Storlek och form*

Total area (km2) 0,302
Vattenytans area (km2) 0,302
Vattenvolym (Mm3) 2,180
Volym epilimnion (0-7 m) (%) 69
Maximalt djup (m) 19,6
Medeldjup (m) 7,2
Mediandjup, D50 (m) 7,4
Total strandlinjelängd (km) 2,93
Strandflikighet (%) 150
Total bottenareal (km2) 0,305
Bottenareal i epilimnion (%) 48

* Ekolodad 1999, Myrica AB

Andel av totalvolym i olika djupskikt

Djupkarta

Djupkarta i pdf-format

Hydrografi

  • Tillrinningsområdets areal (km2): 12,0
  • Arealspecifik avrinning (l/km2, s): 11
  • Teor. vattenomsättningstid (år): 0,50

Omgivning

Markanvändningsstatistik

  Marktyp  ha  procent
  Skog barr- och blandskog  860  70
  Brunmyr skogsklädd  80.9  6.6
  Brunmyr öppen  106.3  8.6
  Öppen yta utan skogskontur  3.9  0.3
  Hygge  124.5  10.1
  Blåmyr öppen  2.3  0.2
  Blåmyr skogsklädd  0  0
  Annan öppen mark  0.9  0.1
  Vatten  45.5  3.7
  Berg i dagen i skog  4.8  0.4
  Total yta / andel klassat  1229.1  100


Vattendragslängder

  • Mindre diken etc: 13.184 km
  • Bäckar: 0.081 km
  • Åar: 0 km
  • Totalt: 13.265 km