Härsvatten

Senast ändrad: 20 mars 2023

Härsvatten ingår i mätprogrammet referenssjöar.

Resultat

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida.

Följande mätdata finns för Härsvatten:

 • Vattenkemi och biologi (ej fisk) finns i databasen Miljödata-MVM (SLU).
 • Vattenkemi finns i databasen Miljödata-MVM (SLU).
 • Biologi (ej fisk) finns i databasen Miljödata-MVM (SLU).
 • Fisk kan sökas i databasen NORS (SLU).
 • Vattenvegetation har inventerats (SLU) och redovisas i Östlund (2009).
 • Temperaturdata i sjön kan fås via förfrågan (SLU).

Kalkning

Information om kalkningen i sjön och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen

Om Härsvatten

EU_CD SE643914-127698, län O (Västra Götalands län)

Sjönummer 643914 -127698, h.ö.h. 130 m, Flodområde 108/109, Anråse å

De följande datasammanställningarna är gjorda runt 2002-2003.

Sjöbassäng och vatten

Storlek och form

Total area (km2) 0,191
Vattenytans area (km2) 0,180
Vattenvolym (Mm3) 1,008
Volym epilimnion (0-9 m) (%) 73
Maximalt djup (m) 26,2
Medeldjup (m) 5,7
Mediandjup, D50 (m) 3,3
Total strandlinjelngd (km) 4,55
Strandflikighet (%) 176
Total bottenareal (km2) 0,182
Bottenareal i epilimnion (%) 79

 

Andel av totalvolym i olika djupskikt

Hydrografi

 • Tillrinningsområdets areal (km2): 2,03
 • Arealspecifik avrinning (l/km2, s): 18,0
 • Teor. vattenomsättningstid (år): 0,9

Strandzon

 • Area<2m djup/area totalt (%): 37

Omgivning

 

Markanvändningsstatistik

   Marktyp   ha  procent
  Skog barr- och blandskog   140.1   70.3
  Vatten   38.2   19.2
  Brunmyr skogsklädd   7.4   3.7
  Brunmyr öppen   13.6   6.8
  Öppen yta utan skogskontur   0   0
  Total yta / andel klassat   199.3   100

Vattendragslängder

 • minde diken etc: 0.666 km
 • bäckar: 0 km
 • åar: 0 km
 • Totalt: 0.666 km