Lillesjö

Senast ändrad: 20 mars 2023

Lillesjö ingår i mätprogrammet referenssjöar.

Resultat

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida.

Följande mätdata finns för Lillesjö:

 • Vattenkemi och biologi (ej fisk) finns i databasen Miljödata-MVM (SLU).
 • Vattenkemi finns i databasen Miljödata-MVM (SLU).
 • Biologi (ej fisk) finns i databasen Miljödata-MVM (SLU).
 • Fisk kan sökas i databasen NORS (SLU).
 • Kvicksilver i fisk finns i databasen för miljögifter i biota (IVL).
 • Metaller i fisk finns i databasen för miljögifter i biota (IVL).
 • Vattenvegetation har inventerats (SLU) och redovisas i Östlund (2005).
 • Temperaturdata i sjön kan fås via förfrågan (SLU).

Kalkning

Information om kalkningen i sjön och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen

Om Lillesjö

EU_CD SE623161-142148, län M (Skåne län)

Sjönummer 623161-142148, h.ö.h. 88 m, Skräbeån

De följande datasammanställningarna är gjorda runt 2002-2003.

 

Sjöbassäng och vatten

Storlek och form

Total area (km2) 0,038
Vattenytans area (km2) 0,038
Vattenvolym (Mm3) 0,18
Volym epilimnion (0–6,5 m) (%) 40
Maximalt djup (m) 10,4
Medeldjup (m) 4,8
Mediandjup, D50 (m) 6,9
Total strandlinjelängd (km) 0,77
Strandflikighet (%) 112
Total bottenareal (km2) #
Bottenareal i epilimnion (%) 65

 

Andel av totalvolym och yta i olika djupskikt

 

Hydrografi

 • Tillrinningsområdets areal (km2): 0,492
 • Arealspecifik avrinning (l/km2, s): 7,0
 • Teor. vattenomsättningstid (år): 1,0

Vattenföringen ej reglerad

Strandzon

 • Area<2m djup/area totalt (%): 26

Omgivning

 

Markanvändningsstatistik

  Marktyp  ha  procent
  Skog barr- och blandskog  24.6  46.4
  Brunmyr skogsklädd  0  0
  Lövskog  23.2  43.7
  Vatten  3.7  7
  Annan öppen mark  1.4  2.6
  Total yta / andel klassat  53  100

 

Vattendragslängder

 • Minde diken etc: 0.015 km
 • Bäckar: 0 km
 • Åar: 0 km
 • Totalt: 0.015 km