Örvattnet

Senast ändrad: 20 mars 2023

Örvattnet ingår i mätprogrammet referenssjöar.

Resultat

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida.

Följande mätdata finns för Örvattnet::

Kalkning

Information om kalkningen i sjön och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen

Om Örvattnet

EU_CD SE662682-132860, län S (Värmlands län)

Sjönummer 662682-132860, h.ö.h. 276 m, Borgviksälven, 133

De följande datasammanställningarna är gjorda runt 2002-2003. 

Sjöbassäng och vatten

Storlek och form

Total area (km2) 0,68
Vattenytans area (km2) 0,70
Vattenvolym (Mm3) 3,222
Volym epilimnion (0–6 m) (%) 15
Maximalt djup (m) 36
Medeldjup (m) 7,8
Mediandjup, D50 (m) 14
Total strandlinjelängd (km) 8,82
Strandflikighet (%) 297
Total bottenareal (km2) #
Bottenareal i epilimnion (%) 52

 

Andel av yta och totalvolym i olika djupskikt

 

Hydrografi

  • Tillrinningsområdets areal (km2): 2,3
  • Arealspecifik avrinning (l/km2, s): 12,0
  • Teor. vattenomsättningstid (år): 5,1

Strandzon

  • Area<2m djup/area totalt (%): 24

Omgivning

 

Markanvändningsstatistik

  Marktyp  ha  procent
  Skog barr- och blandskog  207  69.7
  Brunmyr skogsklädd  3.9  1.3
  Vatten  74.3  25
  Brunmyr öppen  11.4  3.8
  Annan öppen mark  0.1  0
  Hygge  0.2  0.1
  Total yta / andel klassat  297  100

 

Vattendragslängder

  • Minde diken etc: 1.099 km
  • Bäckar: 0 km
  • Åar: 0 km
  • Totalt: 1.099 km