Älgsjön

Senast ändrad: 20 mars 2023

Älgsjön ingår i mätprogrammet referenssjöar.

Resultat

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida.

Följande mätdata finns för Älgsjön::

 • Vattenkemi och biologi (ej fisk) finns i databasen Miljödata-MVM (SLU).
 • Vattenkemi finns i databasen Miljödata-MVM (SLU).
 • Biologi (ej fisk) finns i databasen Miljödata-MVM (SLU).
 • Fisk kan sökas i databasen NORS (SLU).
 • Temperaturdata i sjön kan fås via förfrågan (SLU).

Kalkning

Information om kalkningen i sjön och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen

Om Älgsjön

EU_CD SE655275-153234, län D (Södermanlands län)

Sjönummer 655275-153234, h.ö.h. 39 m, Flodområde 49

De följande datasammanställningarna är gjorda runt 2002-2003.

Sjöbassäng och vatten

Storlek och form

Total area (km2) 0,357
Vattenytans area (km2) 0,357
Vattenvolym (Mm3) 1,31
Volym epilimnion (0–5 m) (%) 90
Maximalt djup (m) 7,7
Medeldjup (m) 3,66
Mediandjup, D50 (m) 3,5
Total strandlinjelängd (km) 4,69
Strandflikighet (%) 222
Total bottenareal (km2) 0,394
Bottenareal i epilimnion (%) 72

 

Andel av areal- och totalvolym i olika djupskikt

Hydrografi

 • Tillrinningsområdets areal (km2): 3,95
 • Arealspecifik avrinning (l/km2, s): 6
 • Teor. vattenomsättningstid (år): 0,14

Strandzon

 • Area<2m djup/area totalt (%): 25

Omgivning

 

Markanvändningsstatistik

  Marktyp  ha  procent
  Skog barr- och blandskog  240.3  56.3
  Annan öppen mark  25.2  5.9
  Åkermark  0.1  0
  Hygge  48.1  11.3
  Berg i dagen i skog  51.8  12.1
  Brunmyr öppen  9.4  2.2
  Öppen yta utan skogskontur  0.7  0.2
  Brunmyr skogsklädd  9.4  2.2
  Berg i dagen öppen mark  6.7  1.6
  Blåmyr öppen  3  0.7
  Blåmyr skogsklädd  0.2  0
  Vatten med osäker standlinje  0.9  0.2
  Vatten  31.3  7.3
  Total yta / andel klassat  427.1  100

Vattendragslängder

 • minde diken etc: 1.791 km
 • bäckar: 0.044 km
 • åar: 0 km
 • Totalt: 1.835 km