Långsjön, Åva

Senast ändrad: 17 mars 2023

Långsjön (Åva) ingår i mätprogrammet vilande sjöar, d.v.s. sjöar med avslutad kalkning.

Resultat

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida.

Följande mätdata finns för Långsjön (Åva):

Kalkning

Information om kalkningen i sjön och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen

Om Långsjön (Åva)

Sjön kallas ibland även Långsjön, Tyresta.

EU_CD SE656590-164240, län AB (Stockholms län)

Sjönummer 656590-164240, h.ö.h. 41 m, Kustområde 62/63

Den första kalkningen genomfördes 1978. Den senaste kalkningen genomfördes 1995-03-09.

De följande datasammanställningarna är gjorda runt 2002-2003.

 

Sjöbassäng och vatten

Storlek och form*

Total area (km2) 0,095
Vattenytans area (km2) 0,095
Vattenvolym (Mm3) 0,36
Volym epilimnion (0-6 m) (%) 100
Maximalt djup (m) 7,7
Medeldjup (m) 3,8
Mediandjup, D50 (m) 3,7
Total strandlinjelängd (km) 2,26
Strandflikighet (%) 206
Total bottenareal (km2) 0,096
Bottenareal i epilimnion (%) 100

* Ekolodad 2000, Myrica AB

Andel av totalvolym i olika djupskikt

 

Djupkarta

Djupkarta i pdf-format

Hydrografi

Tillrinningsområdets areal (km2): 1,81
Arealspecifik avrinning (l/km2, s): 7
Teor. vattenomsättningstid (år): 0,87

Vattenföringen ej reglerad

Omgivning

 

Markanvändningsstatistik

  Marktyp  ha  procent
  Berg i dagen i skog  96.1  58.5
  Öppen yta utan skogskontur  0.1  0.1
  Berg i dagen öppen mark  0.5  0.3
  Skog barr- och blandskog  31.2  19
  Brunmyr öppen  8  4.9
  Brunmyr skogsklädd  15.4  9.4
  Vatten  12.2  7.4
  Blåmyr öppen  0.7  0.4
  Blåmyr skogsklädd  0  0
  Total yta / andel klassat  164.3  100

Vattendragslängder

Minde diken etc: 0.216 km
Bäckar: 0 km
Åar: 0 km
Totalt: 0.216 km