Långsjön, Örebro

Senast ändrad: 10 september 2020

Långsjön (Örebro) ingår i mätprogrammet vilande sjöar, d.v.s. sjöar med avslutad kalkning.

Resultat

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida.

Följande mätdata finns för Långsjön:

Kalkning

Information om kalkningen i sjön och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen

Om Långsjön (Örebro)

EU_CD SE652412-143738, län T (Örebro län)

Sjönummer 652412-143738, h.ö.h. 141,3 m, Flodområde 67, Vättern-Motala ström, Dohnaforsån

Den första kalkningen genomfördes 1987.

De följande datasammanställningarna är gjorda runt 2002-2003.

 

Sjöbassäng och vatten

Storlek och form*

Total area (km2) 0,673
Vattenytans area (km2) 0,672
Vattenvolym (Mm3) 2,85
Volym epilimnion (0-8 m) (%) 93
Maximalt djup (m) 17,8
Medeldjup (m) 4,2
Mediandjup, D50 (m) 3,5
Total strandlinjelängd (km) 9,52
Strandflikighet (%) 327
Total bottenareal (km2) 0,678
Bottenareal i epilimnion (%) 85

* Ekolodad 1997, Myrica AB

Andel av totalvolym i olika djupskikt

 

Djupkarta

Djupkarta i pdf-format

Hydrografi

  • Tillrinningsområdets areal (km2): 6,1
  • Arealspecifik avrinning (l/km2, s): 9,0
  • Teor. vattenomsättningstid (år): 1,5

Dämd, men vattenföringen ej reglerad

Omgivning

 

Markanvändningsstatistik

  Marktyp  ha  procent
  Skog, barr- och blandskog  522.1  77.1
  Hygge  14.3  2.1
  Brunmyr skogsklädd  45.4  6.7
  Vatten  73.1  10.8
  Annan öppen mark  6.9  1
  Brunmyr öppen  11.4  1.7
  Åkermark  4.1  0.6
  Total yta / andel klassat  677.3  100

Vattendragslängder

Mindre diken etc: 5.381 km
Bäckar: 0 km
Åar: 0 km
Totalt: 5.381 km