Trehörningen

Senast ändrad: 17 mars 2023

Trehörningen har tidigare ingått i mätprogrammet vilande sjöar, d.v.s. sjöar med avslutad kalkning, men har utgått.

Resultat

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida.

Följande mätdata finns för Trehörningen:

 • Vattenkemi och biologi (ej fisk) finns i databasen Miljödata-MVM (SLU).
 • Vattenkemi finns i databasen Miljödata-MVM (SLU).
 • Biologi (ej fisk) finns i databasen Miljödata-MVM (SLU).
 • Fisk kan sökas i databasen NORS (SLU).
 • Kvicksilver i fisk finns i databasen för miljögifter i biota (IVL).
 • Metaller i fisk finns i databasen för miljögifter i biota (IVL).
 • Vattenvegetation har inventerats (SLU) och redovisas i Östlund (2005).
 • Temperaturdata i sjön kan fås via förfrågan (SLU).

Kalkning

Information om kalkningen i sjön och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen

Om Trehörningen

EU_CD SE656664-164238, län AB (Stockholms län)

Sjönummer 656664-164238, h.ö.h. 52 m, Kustområde 62/63

Den första kalkningen genomfördes 1978. Den senaste kalkningen genomfördes 1991-03-30.

De följande datasammanställningarna är gjorda runt 2002-2003.

 

Sjöbassäng och vatten

Storlek och form

Total area (km2) 0,034
Vattenytans area (km2) 0,034
Vattenvolym (Mm3) 3,00
Volym epilimnion (0-4 m) (%) 75
Maximalt djup (m) 4,4
Medeldjup (m) 2,5
Mediandjup, D50 (m) 3,1
Total strandlinjelängd (km) 0,81
Strandflikighet (%) 123
Total bottenareal (km2) #
Bottenareal i epilimnion (%) 85

Andel av totalvolym i olika djupskikt

 

Hydrografi

 • Tillrinningsområdets areal (km2): 0,584
 • Arealspecifik avrinning (l/km2, s): 7,0
 • Teor. vattenomsättningstid (år): 0,42

Vattenföringen ej reglerad

Omgivning

 

Markanvändningsstatistik

Markanvndningsstatistik

  Marktyp  ha  procent
  Berg i dagen i skog  33.3  54
  Brunmyr skogsklädd  7.9  12.8
  Brunmyr öppen  2.8  4.5
  Berg i dagen öppen mark  0  0
  Skog barr- och blandskog  14.3  23.2
  Vatten  3.3  5.3
  Öppen yta utan skogskontur  0  0
  Total yta / andel klassat  61.7  100

Vattendragslängder

 • Minde diken etc: 0.017 km
 • bäckar: 0 km
 • åar: 0 km
 • Totalt: 0.017 km