Stensjön, Åva

Senast ändrad: 17 mars 2023

Stensjön ingår i mätprogrammet vilande sjöar, d.v.s. sjöar med avslutad kalkning.

Resultat

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida.

Följande mätdata finns för Stensjön:

Kalkning

Information om kalkningen i sjön och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen

Om Stensjön (Åva)

Sjön kallas ibland även Stensjön, Tyresta.

EU_CD SE656419-164404, län AB (Stockholms län)

Sjönummer 656419-164404, h.ö.h. 35,1 m, Kustområde 62/63

Den första kalkningen genomfördes 1978. Den senaste kalkningen genomfördes 2010-11-19.

De följande datasammanställningarna är gjorda runt 2002-2003.

 

Sjöbassäng och vatten

Storlek och form*

Total area (km2) 0,391
Vattenytans area (km2) 0,386
Vattenvolym (Mm3) 3,222
Volym epilimnion (0–7 m) (%) 57
Maximalt djup (m) 20,6
Medeldjup (m) 9,1
Mediandjup, D50 (m) 7,3
Total strandlinjelängd (km) 5,49
Strandflikighet (%) 271
Total bottenareal (km2) 0,394
Bottenareal i epilimnion (%) 50

* Ekolodad 2000, Myrica AB 

Andel av totalvolym i olika djupskikt

 

Djupkarta

Djupkarta i pdf-format

Hydrografi

  • Tillrinningsområdets areal (km2): 7,75
  • Arealspecifik avrinning (l/km2, s): 7,0
  • Teor. vattenomsättningstid (år): 2,0

Dämd, men vattenföringen ej reglerad

Strandzon

  • Area<2m djup/area totalt (%) 15
  • Area strandveg./area totalt (%): 14
  • Area strandveg./area<2m djup (%): 72

 

Omgivning

 

Markanvändningsstatistik

  Marktyp  ha  procent
  Berg i dagen i skog  496.7  61
  Öppen yta utan skogskontur  0.6  0.1
  Skog, barr- och blandskog  142.2  17.5
  Berg i dagen, öppen mark  1.3  0.2
  Brunmyr öppen  33  4.1
  Brunmyr skogsklädd  64.1  7.9
  Vatten  75.6  9.3
  Blåmyr öppen  0.7  0.1
  Blåmyr skogsklädd  0  0
  Annan öppen mark  0  0
  Total yta / andel klassat  814.3  100

Vattendragslängder

Minde diken etc: 2.977 km
Bäckar: 0.062 km
Åar: 0 km
Totalt: 3.039 km