Vattenföring inom IKEU-programmet

Senast ändrad: 02 november 2021

Beräkningar av vattenföring (Q) görs av SMHI.

Beräkningsområdet är ofta större än provpunktens avrinningsområde. För alla stationer har en arealviktad faktor räknats fram mellan provpunktens och HYPE-områdets avrinningsområdesarea. Q för provpunkten har sedan räknats fram genom att multiplicera varje dygnsmedelvärde enligt HYPE-modellen med arealfaktorn. 

Från och med år 2009 levererar SMHI vattenföringsdata beräknade endast enligt modellen S-HYPE. Tidigare gjordes beräkningarna med HBV-PULS. Detta innebär att det mellan åren 2008 och 2009 sker ett "brott" i tidsserien för vattenföringar. För att detta ska vara så tydligt som möjligt, presenterar IKEU vattenföringen dubbelt för åren 1990-2008. 

Omräkningen med arealsfaktorn görs vid institutionen för vatten och miljö, SLU. Kontaktperson för IKEU:s vattenföringsdata är Pernilla Rönnback, pernilla.ronnback@slu.se.