SLU Future One Health och Agenda 2030

Senast ändrad: 07 juni 2023
Logga Globala målen

SLU Future One Health bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Det är framför allt sju av målen som ryms inom ramen för vårt uppdrag.

År 2030 ska världens länder ha uppnått sjutton globala mål för hållbar utveckling som antogs i september 2015 av FN:s generalförsamling. Arbetet med att uppnå målen kallas Agenda 2030. De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för vår planet. Här kan du läsa om SLU:s arbete för att nå de globala målen.

För SLU Future One Health står sju av målen i fokus:

  • Mål 2. Ingen hunger
  • Mål 3. God hälsa och välbefinnande
  • Mål 11. Hållbara städer och samhällen
  • Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna
  • Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald
  • Mål 17. Genomförande och globalt partnerskap