Barns kontakt med djur i vardagen

Senast ändrad: 19 oktober 2021
En liten pojke böjer sig ner för att titta på en nyckelpiga på marken. Foto.

SLU Future One Health:s rapportserie, nr 1. Barn och ungdomars möjligheter till kontakt med djur i vardagslivet är sparsamt belyst i forskningen. Denna tvärfackliga forskningsbaserade syntes syftar till att inventera och analysera den litteratur som finns om barns djurmöten för att skapa utgångspunkt för forskning och utvecklingsarbete.

 

Detta arbete har skett mot bakgrund av en pågående urbanisering och förtätning av våra livsmiljöer som förändrar förutsättningarna för barns naturkontakt. Studien resulterade i en översikt som inkluderar fyra olika domäner av forskning:

  1. Djurkontakt i barns vardag.
  2. Barns möten med djurparksdjur.
  3. Barns djurmöten i ett livsloppsperspektiv.
  4. Djurunderstödda insatser för barn.

Materialet visar att det finns många potentiella värden förknippade med barnens möten med mer eller mindre vilda och tama djur i vardagen, möten som får betydelse för deras lek, lärande, och utveckling i ett livsloppsperspektiv. Å andra sidan pekar litteraturen internationellt också ut en problematik i barns relationer till den vilda faunan som rör frågor om rädslor, risker och bevarandefrågor. Författarna föreslår ett perspektiv där barns behov av relationer till djur i sin vardag bildar utgångspunkt för samhällsplaneringen, men betonar samtidigt vikten av att även beakta djurens välfärd och villkoren för en hållbar utveckling i stort.

/Trevlig läsning!