SLU-nyhet

Lavar i Antarktis dukar under för global uppvärmning

Publicerad: 30 november 2017

Korta perioder av förhöjd temperatur i Antarktis kan innebära livsfara för många lavarter, enligt en ny studie där forskare från SLU har deltagit. Lavarterna påverkas dock olika starkt av temperaturförändringar och det innebär att växtsamhällets artsammansättning kommer att förändras. Effekterna av temperaturökningen visar sig först i Antarktis, men resultaten kan vara vägledande för hur det kan komma att gå även i varmare områden.

Under senare år har Antarktis varit utsatt för stora regionala klimatförändringar. Vegetationen i denna extrema miljö domineras av lavar och icke-kärlväxter, t.ex. mossor.

Nu har forskare från Sverige, Tyskland och Nya Zeeland/Spanien undersökt hur lavar svarar på ökande temperaturer för att skatta hur den globala uppvärmningen kan komma att påverka vegetationen i Antarktis.

- Antarktis fungerar som ett tidigt varningsområde för effekterna av klimatförändringarna på arter och ekosystem, säger Claudia Colesie, som är postdoktor vid SLU och huvudförfattare till artikeln i Global Change Biology.

En lav är en sammansatt organism som består av en svamp och en alg eller cyanobakterie i symbios. De två senare organismerna (fotobionter) producerar energi åt svampen med hjälp av solljus.

- Vi har nu visat att den övre gränsen för att dessa fotobionter ska kunna överleva är +15 grader C.

Men temperatureffekten varierar mellan olika arter. Ett exempel är en i Antarktis och delar av Sydamerika endemisk art (som bara finns där), som inte alls kunde anpassa sig till högre temperaturer. En annan, mycket vanlig och spridd art även i alpina och arktiska områden var å andra sidan mycket mer anpassningsbar.

- Denna art tål alltså ett bredare temperaturintervall och vi hade inte alls väntat oss att se en sådan snabb acklimatisering, säger Claudia Colesie. Sådana mer tåliga arter kommer troligen att gynnas av temperaturökningen i Antarktis. Dessa arters utbredning kommer därför att leda till att arternas mångfald utarmas och att det ursprungliga ekosystemet inte kommer att kunna fungera som tidigare.

Med hjälp av dessa studier i Antarktis kan man man förutse hur andra varmare områden och ekosystem kan komma att påverkas av den globala uppvärmningen.

Pressbild

Får användas i samband med artiklar om innehållet i denna nyhet. Ange fotograf.


Kontaktinformation

070-766 04 81