SLU-nyhet

Livsviktiga frågor under lupp av uppmärksammade SLU-forskare

Publicerad: 22 november 2022

SLU-forskarna Riccardo Bommarco, Björn Lindahl, Karin Ljung och Mohammad Bahram tillhör världens högst citerade forskare, enligt en ny sammanställning från Clarivate. Deras forskning har relevans för breda och avgörande frågor som rör miljö och klimat. – Jag och min forskargrupp försöker alltid presentera vår forskning i ett brett ekologiskt sammanhang, så att den blir relevant för en större publik, säger Björn Lindahl.

Det är inte första gången forskarna Riccardo Bommarco, Björn Lindahl, Karin Ljung och Mohammad Bahram är med på Clarivates lista över världens högst citerade forskare. Deras inflytelserika arbete har uppmärksammats flera år i rad. Vad är det egentligen som gör deras forskning så flitigt citerad?

Aktuella frågor

Riccardo Bommarco forskar på hur insekter och växter i lantbruket påverkar och påverkas av odling. Precis som Riccardo Bommarco intresserar sig Mohammad Bahram för interaktionerna mellan växter och djur, med ett särskilt fokus på markens mikroorganismer. Både Riccardo Bommarco och Mohammad Bahram tror att framgången för deras forskning delvis beror på att frågorna är mycket aktuella.

-Områdena jag och min forskargrupp arbetar med rör uppmärksammade ämnen som matproduktion, ekosystemtjänster, biodiversitet och klimat. Det är ämnen som är i kraftig förändring och som har stora utmaningar, säger Riccardo Bommarco.

-Mikroorganismerna spelar en nyckelroll för såväl matproduktionen som klimatet. Forskning inom vårt område bidrar till att skydda, återställa och förvalta markens biologiska mångfald i ett förändrat klimat, berättar Mohammad Bahram.

Björn Lindahl studerar svampar i marken, bland annat så kallade mykorrhizasvampar, som spelar en viktig funktionell roll i olika ekosystem. Även han understryker att frågornas aktualitet har en roll att spela för framgången.

-Svampar – särskilt mykorrhizasvampar – har hamnat i fokus under senare tid, delvis för att den snabba utvecklingen av nya molekylära metoder och deras användande i ekologiska sammanhang har lett till snabbt ökande kunskap kring svamparnas mångfald och ekologiska betydelse.

Bred relevans och banbrytande kunskap

Även bredden i forskningen bidrar till ett större genomslag, tror Karin Ljung. Hon och hennes forskargrupp försöker förstå hur olika utvecklingsbiologiska processer regleras i växter med hjälp av små organiska signalmolekyler, så kallade växthormoner, som bland annat styr rotutveckling.

-Den kunskap vi har fått fram i min grupp kan appliceras på en mängd olika utvecklingsbiologiska processer i växter, vilket har lett till ett stort internationellt nätverk och många forskningssamarbeten.

Björn Lindahl är inne på samma spår. Han berättar att han och hans forskargrupp alltid försöker göra forskningen relevant för en större publik. Men det handlar också om framtagandet av banbrytande kunskap och utveckling av användbara forskningsmetoder.

- Några av våra mest citerade publikationer handlar om metodutveckling, där vi har varit internationellt ledande. Vi har också publicerat en rad papper om marksvampars funktioner i boreala skogsekosystem som har fått stort vetenskapligt genomslag och bidragit till utveckling av nya teorier.

Samarbete avgörande

Både Riccardo Bommarco, Björn Lindahl, Karin Ljung och Mohammad Bahram poängterar att deras framgångar inte hade varit möjliga utan det goda samarbete de har med sina kollegor. 

-Jag arbetar tillsammans med fantastiska och kunniga kollegor och studenter. Alla de borde få mer uppmärksamhet i samband med sådana här utmärkelser, understryker Riccardo Bommarco.

-Forskning är beroende av talangfulla doktorander, postdoktorer och gästforskare som bidrar med olika typ av kompetens, metoder och idéer. Jag hade inte lyckats så bra inom mitt fält utan mina fantastiska kollegor, avslutar Karin Ljung.


Kontaktinformation