SLU-nyhet

Stor satsning vid SLU på alternativa skogsskötselformer

Publicerad: 28 november 2022

SLU får 99 miljoner kronor av Formas till tio projekt om nya sätt att sköta skogen. Projekten handlar om att variera skogsbruket för att uppnå andra mål än produktion, till exempel en mer varierad skog och skydd av vatten och biologisk mångfald.

SLU är världsledande inom skogsforskning och 5:a i världen på ekologi så det är inte så överraskande att 10 av de 12 finansierade projekteten hamnar på SLU, säger Göran Ericsson, dekan vid fakulteten för skogsvetenskap. Det är roligt att se att några av våra yngre forskare håller sig framme i det här sammanhanget.

En av dem som fick pengar är Lucas Dawson, forskare vid Skogsmästarskolan. Han ska studera om olika kategorier av skogsägare prioriterar olika värden i skogen och vilka hinder de upplever för omställning till en större variation av metoder inom skogsbruket. Han ser fram emot att samarbeta med andra kollegor på SLU som fått anslag inom samma utlysning.

Jag ser många fördelar med att samarbeta, dela data och diskutera forskningsidéer med andra forskare på SLU, säger Lucas Dawson.

Utöver projekten om nya skogsbruksmetoder får flera forskare vid fakulteten för skogsvetenskap anslag inom den årliga öppna utlysningen och inom satsningen på forskare i början av karriären, till en sammanlagd summa av 48 miljoner kronor.

PROJEKTEN
Nio projekt vid fakulteten för skogsvetenskap finansieras inom FORMAS utlysning Nya former av skogsskötsel för flera samhällsmål.

  • Flexibla val för gemensamma mål i skogen- individuella mål ger multifunktionella landskap. Leds av Fredrik Widemo, institutionen för vilt, fisk och miljö.
  • BROADEN-projektet: Utveckling av nya metoder för ett mer diversifierat och lövträdsdominerat kontinuitetsskogsbruk. Leds av Magnus Löf, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap.
  • Diversifiering av svensk skog för att säkerställa dess resiliens och multifunktionalitet. Leds av Michelle Cleary, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap.
  • Metoder för föryngring utan kalhyggen för att möjliggöra en omställning till alternativa skogsskötselmetoder i Svenska skogar - vilken roll spelar markkonkurrensen? Projektet leds av Nils Henriksson, institutionen för skogens ekologi och skötsel.
  • Samskapande av rådgivningstjänster och planering för mer diversifierad skogsskötsel i svenska familjeskogsbruket, Co-Creator. Leds av Vilis Brukas, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap.
  • Evidensbaserat kunskap och beslutsstöd för alternativa skogsskötselstrategier. Leds av Jeanette Eggers, institutionen för skogens resurshushållning.
  • Blå infrastruktur som leder till en bättre grön skoglig infrastruktur. Leds av Eliza Maher Hasselquist, institutionen för skogens ekologi och skötsel.
  • Hyggesfria metoder och hur de påverkar biologisk mångfald och ekosystemtjänster på kort och lång sikt. Leds av Jörgen Sjögren, institutionen för vilt, fisk och miljö.
  • “Hyggesfritt” skogsbruk: möjligheter och utmaningar för implementering av olika skogsägarkategorier. Leds av Lucas Dawson, Skogsmästarskolan.

Vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap startas projektet Skuggskogar – att utmana traditionella skötselmetoder och skapa möjligheter för ett transformativt skogsbruk, som leds av Sara Holmgren.


Kontaktinformation

Annika Mossing, kommunikatör
Fakulteten för skogsvetenskap, SLU
annika.mossing@slu.se, 0727-10 39 44