SLU-nyhet

Ny kunskap om fiskvälfärd i vattenbruket

Publicerad: 17 mars 2022
Foto på odlad fisk som flyttas med stor håv

Odlad fisk skyddas i likhet med grisar, höns och kor av svensk djurskyddslagstiftning, men när det gäller fiskar är kunskapsbristen stor kring hur de ska hållas, skötas, hanteras och slaktas på bästa möjliga sätt. Per Hjelmstedt från SLU har i sin doktorsavhandling använt olika mått på stress för att identifiera möjliga hot mot fiskars hälsa och välfärd i samband med transport och slakt.

Transport och slakt har lyfts som två områden inom vattenbruket där djurvälfärden behöver förbättras. Men för att kunna få en inblick i hur fiskarna upplever olika kritiska moment i samband med transport och slakt behövs pålitliga mätmetoder för att kunna bedöma välfärden.

Övervakning av stress

När ett djur upplever stress kan det oftast mätas genom en ökning i hjärtfrekvensen. I studierna använde Per Hjelmstedt och hans kollegor små inopererade dataloggrar för att under en längre tid kunna bedöma hur fiskarnas stressnivåer förändrades i samband med olika moment under transport. Resultaten visade tydligt hur fiskarna stressades av bland annat trängsel och håvning.

– Vi vet att stressen under eller strax efter en transport kan bli så pass kraftfull att fiskar dör. Därför är det oerhört viktigt att rutiner för transporter utformas på ett sätt som minimerar stressen och att fisken får god tid att återhämta sig efter en sådan händelse, säger Per Hjelmstedt.

Teknisk utveckling ger en större inblick i fiskarnas liv och död

Slakt av fisk inom vattenbruket ska ske på ett sätt som gör att fisken inte upplever smärta, lidande eller rädsla. Med hjälp av en nyutvecklad teknik för mätning av hjärnaktivitet hos fisk har forskarna undersökt hur fiskar på bästa sätt kan bedövas före avlivning.

– Resultaten visar att bedövning med koldioxid är en utdragen process där fisken uppvisar tecken på kraftig stress innan den förlorar medvetandet, medan både slagbedövning och elbedövning ger omedelbar och långvarig medvetslöshet om de utförs på rätt sätt, säger Per Hjelmstedt.

Risk att fisken är paralyserad men inte medvetslös efter bedövning

Det finns dock fortfarande stora frågetecken kring hur man på ett tillförlitligt sätt kan bedöma effekten av en bedövningsmetod. Forskarnas resultat visar att det finns en risk att fiskar i dag avlivas medan de är paralyserade utan att ha förlorat medvetandet, och detta oavsett vilken bedövningsmetod som används.

– Resultaten visar också att just möjligheten att mäta hjärnaktivitet hos fisk är absolut nödvändig om man ska utvärdera hur effektiva olika bedövningsmetoder är. Annars går det inte att avgöra om en bedövning innan avlivning har haft önskad effekt, berättar Per Hjelmstedt.

En längre populärt skriven sammanfattning på svenska finns på s. 99–101 i avhandlingen.

-----------------------------------------

Per Hjelmstedt försvarade sin doktorsavhandling, Safeguarding the welfare of fish in aquaculture: Physiological assessments of stress and welfare during handling, transport and slaughter, den 11 mars 2022 vid SLU i Skara.

Länk till avhandlingen (pdf)
https://pub.epsilon.slu.se/27091/

Kontaktperson

Per Hjelmstedt
Inst. för husdjurens miljö och hälsa
Sveriges lantbruksuniversitet
072-515 34 02, per.hjelmstedt@slu.se

Pressbild

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om detta pressmeddelande. Klicka för högupplöst bild. Fotograf ska anges.)

Förflyttning av odlad fisk. Foto: Albin Gräns


Kontaktinformation