SLU-nyhet

Ny rapport om alternativa behandlingsmetoder på häst, hund och katt

Publicerad: 02 juni 2022

Komplementär och alternativ veterinärmedicin, så kallade KAVM-metoder, används i olika stor utsträckning som behandlingsmetod för djur. Metoderna finns representerade längs en ”gråskala”, från de som i ett fåtal vetenskapliga studier uppvisat dokumenterade kliniska effekter, till de som visat sig vara verkningslösa. Akupunktur, elektroterapi och ljusterapi är några av de behandlingsmetoder som ingår i litteraturstudien. Läsaren får en uppfattning kring omfattningen av metodernas vetenskapliga underlag och detaljerad information om kunskapsläget.

Rapporten är en systematisk litteraturgenomgång av drygt 16 000 abstrakt, publicerade mellan åren 1980-2020, med fokus på metodernas vetenskapliga kvalitet gällande effekt på djurslagen häst, hund och katt. Den ger därmed en översikt som hittills har saknats inom området.

Rapporten ”Komplementära och alternativa behandlingsmetoder för sport- och sällskapsdjur – en systematisk litteraturöversikt” ges ut av SLU Future One Health. Författarna är verksamma vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Helsingfors universitet, Colorado State University, Karolinska Institutet, University of Tennessee och Umeå universitet.

Varför en rapport om KAVM-metoder?

 - Anledningen till att vi skrev denna rapport var att generera vetenskapligt underbyggda beslutsunderlag kring frågeställningar som är viktiga för djurs hälsa och välfärd. Vår förhoppning är att materialet kan bidra till att höja kunskapsnivån om dessa metoder bland djurhälsopersonal, djurägare, försäkringsbolag och myndigheter, säger Anna Bergh, docent vid SLU och en av författarna, samt samordnare för arbetet.

KAVM - ett omdiskuterat område

KAVM är ett omdiskuterat område och mycket är oklart vad gäller metodernas indikationer, eventuella effekter och biverkningar. Metoderna finns representerade längs en ”gråskala”, från de som i ett fåtal vetenskapliga studier uppvisat dokumenterade kliniska effekter, till de som visat sig vara verkningslösa.

- Ibland vänder sig djurägare till KAVM-terapeuter med sina djur. Det är därför viktigt att Sveriges djurhälsopersonal är informerad om aktuella metoder, dels för att kunna diskutera dessa med djurägaren, men också för att kunna bedöma vad djuret eventuellt behandlats med och hur KAVM-metoder kan interagera med gängse veterinärmedicinska behandlingar, menar Anna.

Vilka slutsatser kom ni fram till?

Litteraturgenomgången mynnade ut i en översikt av en rad metoder (inom grupperna akupunktur, elektroterapi, ljusterapi, mjukdelsbehandling, mobiliserings- och manipulationsmetoder, samt ”övriga metoder”) med fokus på metodernas kliniska effekt. Flera av dessa metoder ingår även inom humansjukvården.

- Det behövs mer forskning inom området, så att vi kan få större underlag och vetenskaplig höjd på studierna och därmed höja kunskapsnivån i syfte att behandla djur med de metoder som har påvisad klinisk effekt, konstaterar Anna.

Resultatet av sammanställningen visade att majoriteten av de studerade metoderna uppvisade bristande vetenskaplig dokumentation och var av otillräcklig kvalitet för att kunna dra någon slutsats om metodernas effekt på en specifik skada eller sjukdom. Rapporten pekar ändå på att några av KAVM-metoderna skulle kunna vara värda att forska vidare på. Likaså skulle resultat från humanmedicinska studier tillsammans med resultat från djurstudier kunna motivera fördjupade studier. Dit hör exempelvis metoder som massage, vissa elektroterapier och manipulationsbehandling. För många av de övriga metoderna finns för lite vetenskaplig dokumentation för att kunna säga hur de bör prioriteras för vidare forskning.

- Vi tycker att det viktigt att de metoder som har potential att kunna ha en positiv klinisk effekt studeras närmare, så att de, om den vetenskapliga dokumentationen visar effekt, kan bli en del av konventionell djurhälsovård, menar Anna.

Kontaktperson

Anna Bergh, docent och universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Rapporten

”Komplementära och alternativa behandlingsmetoder för sport- och sällskapsdjur – en systematisk litteraturöversikt”.

Utgivare: SLU Future One Health
Rapportserie: SLU Future One Health reports, rapport nummer 2
Författare: Anna Bergh, Anna Boström, Kevin K. Haussler, Heli Hyytiäinen, Iréne Lund, Darryl Millis, Kjell Asplund
Nyckelord: komplementär medicin, alternativmedicin, veterinärmedicin, manipulation, mobilisering, ljusterapi, massage, stretching, akupunktur, elektroterapi