SLU-nyhet

Implementering av grönstruktur går långsamt

Publicerad: 15 februari 2024

Det saknas ramverk kring implementering av grön infrastruktur, därför går det långsamt framåt i Skåne, visar resultaten av ett Movium Partnerskapsprojekt. Detta trots att behovet av grönska är stort, både av att skapa nytt och bevara det som redan finns. Vad krävs för att ändra på det?


Christine Haaland, docent vid SLU, har precis publicerat rapporten Grön infrastrukturplanering i Skåne – i vilken utsträckning implementeras planer? med resultaten av ett Movium Partnerskapsprojekt om grön infrastrukturplanering i Skåne, där Region Skåne och Helsingborgs stad medverkat. Rapporten visar att det går långsamt framåt.

Hej Christine! Hur gick undersökningen till?
– Undersökning gjordes genom jämförelse av regionala grönstrukturplaner (Skåne),via  intervjuer med personer som jobbar med frågan i regionen och vid Helsingborg stad samt ett studiebesök utanför Helsingborg.

Varför är det viktigt att studera den här frågan?
– Grön infrastruktur har många olika och viktiga funktioner eller ekosystemtjänster. Den är viktig för biologisk mångfald, för vatten- och klimatreglering, minskning av erosion, reglering av skadedjur, och pollinering. Grön infrastruktur har såväl upplevelsevärden som estetiska och kulturella värden och är betydelsefull för rekreation. Särskilt i intensivt brukade jordbruksområden har grön infrastruktur minskat. Här behövs det inte enbart ett bevarande av befintlig grön infrastruktur utan också en implementering av ny grön infrastruktur för att återskapa dessa viktiga värden och funktioner.

Hur kommer det sig att takten är så långsam?
– Det saknas ett ramverk kring implementering av grön infrastruktur. Det finns ännu ingen lagstiftning som kräver restaurering eller implementering av grön infrastruktur. Finansiella medel är begränsade, vissa stödformer som LONA har fallit bort. Miljöstöd gynnar befintlig grönstruktur, men inte nyanläggning. Implementering behöver också ske på privat mark och då krävs det både dialog, tid och finansiella medel för ersättning. Det är svårt att genomföra under de förutsättningar som finns idag.

 Vad krävs för att det ska bli andra resultat i framtiden?
 – Det hade behövts både kvantitativa och kvalitativa mål som ska uppnås, till exempel inom en kommun, och en tids- eller färdplan när processen ska genomföras och målen uppnås. Det behövs personer som är ansvariga för att driva och genomföra processen samt finansiella medel för hela implementeringsprocessen och anläggningen. Det kan framstå som visionärt, men man kan jämföra en sådan implementeringsprocess av grön infrastruktur med återvätning av organogena jordar inom jordbruksmark som pågår just nu i Danmark. En lagstiftning som en restaureringslag kan vara en viktig förutsättning för implementering av ny grön infrastruktur.

Fakta:

Partners i projektet
Movium Partnerskap har finansierat Christine Haaland, SLU. Helsingborgs stad och Region Skåne har varit partners i projektet.

SLU Tankesmedjan Movium. Läs mer om Movium Partnerskap