Ökad hållbarhet i urban utveckling genom förståelse för kolkostnader för urbana träd

Senast ändrad: 01 mars 2023
Björk på gräsmatta framför hus

I utvecklingen av hållbar stadsmiljö är naturbaserade lösningar av stor vikt för att möta de utmaningar som omfattande urbanisering och ett förändrat klimat medför. Träd kan i detta sammanhang vara avgörande då deras potentiella ålder och storlek kan generera en mångfald av ekosystemtjänster som är unika för just träd.

Trots att mycket kunskap finns, tas träds behov ofta inte i beaktande vid byggprojekt. Detta kan medföra att de planterade träden, som beskrivs som viktiga koldioxidsänkor, istället bidrar till ett ökat koldioxidutsläpp genom det negativa avtryck som skapats vid trädets odling, transport, plantering, etableringsskötsel, etc. En förstudie visar att det kan ta 10 år innan ett stadsträd är koldioxidneutralt.I det här projektet vill vi därför genom livscykelanalyser studera hur lång tid det tar innan olika arter av träd i olika urbana sammanhang blir koldioxidneutrala, och hur valet av substrat till växtbäddarna påverkar kolbudgetarna. Målsättningen är att genom ökad förståelse för stadsträds kolbudgetar, stimulera till en bättre resursanvändning av träd, vilket kommer att kunna generera grönare städer med högre hållbarhet.