Talking about teaching workshops LA Days 24-25 april 2019 Ultuna

Senast ändrad: 04 november 2019

SLU LANDSCAPE Teaching Synergy Forum arrangerade två workshops på SLU Landskapsdagarna i april 2019 för diskussion och samarbete över campus.

Workshop 1: Hur polariseringen i samhället reflekteras i klassrummet

I en LA studio kurs presenteras en helt separatistisk bro, som endast kvinnor har tillgång till. En annan elev presenterar ett förslag till en strand dit inga muslimska män har tillgång. Hur kan vi agera när den ökade polariseringen i samhället återspeglas i våra klassrum? Detta var temat för en workshop som involverade lärare och forskare att dela tankar och erfarenheter med varandra. 

Lärarens roll diskuterades: ska vi agera som moderatorer om en elev uttrycker rasistiska, sexistiska eller homofoba åsikter? Vi har möjlighet att ställa kritiska frågor och utmana studenter att tänka kritiskt, istället för att bara säga "det är rasistiskt". Diskussionerna omfattade normer och etik, kulturarv och identitet relaterat till plats, anti-intellektuella tendenser och vikten av kritiskt tänkande. För att problematisera och använda diskriminerande tankar som utgångspunkt för diskussion diskuterades, vad händer om detta genomförs på samhällsnivå? En lärare hade använt de olika svenska partiernas mål och bad eleverna att visualisera vilken typ av samhälle som skulle uppstå om idéerna implementerades i större skala, som ett sätt att knyta landskap och politik. Vi lyfte vikten av att tydliggöra för nya studenter att SLU inte tolererar diskriminerande beteende och låta eleverna veta hur man ska agera och vem som ska kontaktas om en upplever någon form av trakasserier. Deltagarna var överens om att vi behöver förbereda oss och utbilda oss själva om dessa frågor.

Deltagare: Åsa Bensch (Lapf), Eva-Lou Gustafsson (Lapf), Karl Lövrie (Lapf), Anna Petersson (Lapf), Marina Queiroz (Sol), Tomas Eriksson (Sol), Burcu Yigit Turan (Sol), Anna Robling (Sol), Bodil Dahlman (Sol), Johan Ronnesjö (Sol)

Workshop 2: Lingprogrammet i Ultuna och Alnarp

Workshopen var ett tillfälle för Ling-lärare på Ultuna att få inspiration och input från kollegor på Alnarp och för alla involverade i programmen att lära känna varandra. Ling-lärare från Alnarp uppmuntrades att ta med material från sina kurser, för att dela med sig av detta och diskutera och informera om sina kurser. En kort presentation av vem som är vem och på vilket sätt var och en av oss är eller kommer att bli involverad i programmet inledde workshopen. Många ansikten var helt nya för de flesta i gruppen.

Därefter presenterade våra två programstudierektor, Frida Andreasson (Alnarp) och Bodil Dahlman (Ultuna) de olika ramschemana för Ling på våra två campus. Efter detta startade en mycket engagerad och intressant diskussion. Ämnen som diskuterades var - Vilka utmaningar står vi, lärare inom Ling-programmet, inför i vår undervisning? Vad skulle vi vilja utvecklas? Vilken input behöver vi och från vem? På vilket sätt ka vi bistå och hjälpa varandra? Ska några av oss lärare undervisa på Ling-programmet både i Ultuna och Alnarp?

Redan från början var det uppenbart att den tid som var avsatt för denna workshop var mer av ett uppstartsmöte eller en kick-off till något mycket större och viktigare, som vi alla kände att vi behövde mycket mer tid till. Det beslutades att bjuda in alla lärare och administratörer som deltar i Ling-programmet, inklusive studentrepresentanter till ett lunch- till lunchmöte i Alnarp, för att fortsätta diskussionen. Resultatet av detta är att SLU Landskap Lärarforum nu arrangerar och bjuder in till ett Ling-lärarmöte den 17-18 juni 2019 på Alnarp, vilket många deltagare redan har anmält sig till.

Deltagare: Eva-Lou Gustafsson (Lapf), Arne Nordius (Lapf), Frida Andreasson (Lapf), Marina Queiroz (Sol), Örjan Stål (Sol), Emma Butler (Sol), Dahlman (Sol), Johan Ronnesjö (Sol) och Åsa Bensch (Lapf)

Från Workshop 2: Lingprogrammet i Ultuna och Alnarp Foto: Marina Queiroz


Kontaktinformation

Marina QueirozUniversitetsadjunkt vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landskapsarkitektur, Ultuna

Telefon: 018 672511
E-post: marina.queiroz@slu.se

Åsa BenschUniversitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Alnarp

Telefon: 040-41 51 69
E-post: asa.bensch@slu.se

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/