Addisons sjukdom

Senast ändrad: 09 oktober 2017

Hos en hund med Addisons sjukdom fungerar inte binjurebarken. Oftast beror det på att hundens egna immunförsvar har brutit ner binjurebarken. När kroppen på detta sätt inte känner igen kroppsegen vävnad kallas det autoimmunitet. Addisons sjukdom är en av många sjukdomar associerade med just autoimmunitet.

Orsaken till den här typen av sjukdomar är troligen effekter av både gener och miljöfaktorer. Detta innebär att en hund med en viss uppsättning gener som exponeras för vissa miljöfaktorer drabbas av sjukdomen. Med vår forskning har vi kunnat visa att sjukdomen diagnostiseras i de flesta raser, men att Addisons sjukdom är överrepresenterad hos vissa hundraser, som kan tyda på att det hos dessa finns en ärftlig benägenhet att drabbas.

Binjurebarken har normalt som uppgift att utsöndra livsnödvändiga hormoner. Av dessa hormoner är kortisol och aldosteron de viktigaste då det hjälper till att balansera kroppen i stressituationer och genom att reglera blodtryck och vätskebalans. Om sjukdomen går obehandlad under en längre tid kan hunden drabbas av en så kallad ”Addison-kris” som är ett livshotande tillstånd där blodcirkulationen sviktar och återförseln av blod till hjärtat är otillräcklig. Hundar som har Addisons sjukdom uppvisar diffusa sjukdomstecken, som allmän trötthet, muskelsvaghet, diarré, ökad törst och aptitlöshet. Diagnosen ställs genom ett s.k. ACTH test där man stimulerar hormonutsöndringen från binjurebarken och sedan mäter koncentrationen kortisol i blodet före och efter stimulering. Sedan ett par år tillbaka kan vi nu komplettera diagnostiken med ytterligare hormonmätningar, som gör att vi bättre kan karaktärisera och behandla sjukdomen. Det är av särskild vikt då en Addisonhund inte går att bota utan måste behandlas med de hormoner den saknar för att kunna leva vidare.

Ett av målen med projektet är att identifiera de gener som ökar riskerna för att drabbas av Addisons sjukdom. På så vis kan man kanske bättre förstå sjukdoms uppkomst och behandlingsmöjligheter, samt långsiktigt minska frekvensen av sjukdomen hos de drabbade raserna.

Har du en hund som har fått diagnosen Addisons sjukdom ELLER har en äldre (över 7 år), frisk hund av någon av raserna nedan? Vill du ställa upp med ett blodprov? Kontakta oss gärna för mer information. Vi är även intresserade av prov från hela familjer där Addisons sjukdom förekommer.

Fakta:

Raser i projektet

För hundar med diagnosen Addisons sjukdom: Samtliga raser

För friska kontrollhundar: Storpudel, bearded collie, portugisisk vattenhund, finsk lapphund