Hoppa till huvudinnehåll

Genetik och förädling

Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen. Alltsedan förhistorisk tid har människorna förbättrat husdjur och odlade växter genom att använda indirekt kunskap om hur egenskaper ärvs från föräldrar till avkomman för att genomföra mer eller mindre systematisk avel och förädling.


Det finns 213 sidor som är taggade med Genetik och förädling:

Resistensbiologi

Vår forskning inriktar sig på hur jordbruks- och trädgårdsväxter försvarar sig mot angrepp av skadegörare, främst algsvampar och svampar Målet är att identifiera gener för resistensegenskaper som kan

”Skräp-DNA” visade sig hjälpa växten att klara köldstress

En stor del av det DNA som finns i organismer innehåller ingen genetisk information, och man trodde länge att det var skräp. Ny forskning har visat att mycket av detta "skräp-DNA” faktiskt är

Fungerar genomiska avelsvärden på riktigt?

I dagens husdjursavel finns möjlighet att DNA-testa individer och ta fram genomiska avelsvärden. Dessa ger, vad man hittills sett, säkrare mått på djurets framtida egenskaper och faktiska värde i

Utlysningar

The SLU Breeding Network is financing the following calls right now: Call for internationalisation The call aims to provide support to enhance international contacts and collaboration with diverse

Val av avelsvärderingsmodell viktig för fruktsamhetstrenden

I de nordiska länderna har vi länge avlat för god fruktsamhet och juverhälsa hos mjölkkor. Därför har vi inte haft samma negativa utveckling av dessa egenskaper i Norden som man sett i länder med mer

Ny modell för att förutse fruktsamhet hos unga tjurar

God förutsägelse av semintjurars fruktsamhet är av stor ekonomisk betydelse inom semin-industrin och för mjölkproducenter. För bästa resultat behövs en tidig bedömning av fertiliteten, helst innan

Kons ras påverkar energibalansen efter kalvning

Runt kalvning är de flesta mjölkkor i negativ energibalans eftersom de har svårt att äta tillräckligt mycket för att försörja både sin egen kropp och mjölkproduktionen. Äggceller och tidiga embryon

Stegräknare för bättre fruktsamhet hos kor

Det är ekonomiskt viktigt att kon kan bli dräktig så snart som möjligt efter kalvning. Hur snart detta kan ske beror på förmågan hos kon att återgå till en normal reproduktionscykel. Denna egenskap

Epigenetiska förändringar visade hos stressade ko-embryon

Med epigenetiska förändringar menas förändringar som påverkar vilka gener som är aktiva respektive inaktiva hos en individ eller i en enskild cell. Dessa förändringar uppstår då levnadsförhållanden

Bara var tredje insemination ger upphov till en kalv

För att få bra ekonomi i en mjölkkobesättning är det viktigt med en väl fungerande fruktsamhet. En viktig del i detta är att djuren blir dräktiga vid planerad tidpunkt och att dräktigheten bibehålls

Masterarbeten 30/60 hp

Här hittar du mer information om examensarbeten och självständiga arbeten i biologi, miljövetenskap och hållbar utveckling vid institutionen för akvatiska resurser. Gå till den engelska sidan genom

Kallblodstravare ger genetiska insikter om elitprestationer och blodtryck hos både häst och människa

Kallblodstravare är mycket nära släkt med nordsvenska brukshästar, men de har avlats för snabbhet på travbanor och har inslag av varmblod i arvsmassan. Genom genetiska jämförelser av dessa raser har

Loading…