Mer grovfoder till grovfodereffektiva kor - bra för korna och miljön!

Senast ändrad: 26 januari 2024
SRB ko vid foderbord i lösdriftsladugård. Foto.

Syftet med det här projektet är att minska behovet av fodermedel till kor som kan användas som föda för människor och samtidigt minska metanutsläppen. Detta ska uppnås med fortsatt effektiv mjölkproduktion och med bibehållen djurhälsa.

De animalieproducerande djuren konsumerar i dag foderprodukter som kan användas för att föda halva världens befolkning. Dessutom utfodras många mjölkkor i västvärlden med stora mängder spannmål samtidigt som korna har förutsättningar att utnyttja foderväxter som människor inte kan utnyttja. Den ökade efterfrågan på mat i världen kräver en förändring av utfodringen av mjölkkor. Detta projekt kommer att genomföras på SLU Forskningscentrum, Lövsta. Variationen mellan individer i förmågan att konsumera stora mängder grovfoder under de första veckorna av laktationen studeras. Denna förmåga kommer att relateras till hälso- och ämnesomsättningsparametrar. Vi kommer också att undersöka i vilken omfattning metanemissionen minskar om en del av spannmålsgivan byts ut mot glycerol. Vi kommer att jämföra de bästa respektive sämsta korna avseende kapacitet att konsumera grovfoder. De genetiska studierna kommer dels att skatta den genetiska variation i grovfoderintag och dels att identifiera områden i genomet som är viktiga för att kunna konsumera mycket grovfoder. Informationen kan utnyttjas för att ta fram avelsvärden för förmågan att äta mycket grovfoder.

Projektansvarig: 

Kjell Holtenius, kjell.holtenius@slu.se

Doktorand: 

Johanna Karlsson, johanna.karlsson@slu.se

Fakta:

Projektet finansieras av Formas.